Nutki

Nauczycielki: mgr Aneta Zabrodzka, mgr Elżbieta Bąbolewska
Opiekunka: Renata Kwapisz

My, Nutki jesteśmy już starszakami

i zawsze Maluchom pomagamy.

Do przedszkola chętnie chodzimy,

razem się bawimy i razem uczymy.

O porządek zawsze dbamy

i piosenki wciąż śpiewamy.

Wspólnie wiersze układamy,

proste teksty już czytamy.

Posiłki chętnie zjadamy,

choć czasem za nimi nie przepadamy.

W ciszy się bawimy

i się nie kłócimy.

 

 

 

ZŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE W MARCU

   

Tydzień I. Prehistoryczny świat

 • Zaciekawienie historią prehistorycznego świata oraz zawodem paleontologa i archeologa, wzbogacanie wiadomości na temat dinozaurów.
 • Poznanie kształtu litery j, J, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania liczebności, utrwalanie wiadomości na temat kwadratu, rozwijanie umiejętności układania trzy- i czteroelementowych rytmów.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wzbogacanie słownictwa, kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami na określony temat.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, umiejętności współpracy.
 • Rozwijanie kreatywności i wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych.

            Tydzień II. W kosmosie

 • Wzbogacanie wiadomości na temat planet w Układzie Słonecznym i Księżyca, rozwijanie ciekawości poznawczej.
 • Wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami, wzbogacanie słownictwa.
 • Poznanie kształtu litery p, P, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter.
 • Utrwalenie nazw figur geometrycznych, zapoznanie ze znakiem równości, doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczby elementów, rozwijanie orientacji przestrzennej.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych, kreatywności i wyobraźni, rozwijanie sprawności manualnej, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych.
 • Doskonalenie sprawności fizycznej i umiejętności współpracy.TYDZIEŃ III ,, BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK- BEZPIECZNYM UCZNIEM”
  • Zdobywanie przez dzieci wiedzy na temat ogólnie pojętego bezpieczeństwa.
  • Wzbogacanie słownictwa w tym zakresie, wspieranie dzieci w uczeniu się prawidłowych zachowań i postaw związanych z bezpiecznym poruszaniem się po drodze oraz przewidywaniem skutków i konsekwencji różnych działań.
  • Nabywanie umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania się w domu, w przedszkolu i na placu zabaw;
  • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo – stanowcze odpowiadanie „NIE” w sytuacjach budzących w dziecku niepokój;
  • Kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania przedszkolaka w sytuacjach trudnych i zagrażających zdrowiu – przygotowanie w tym zakresie do podjęcia roli ucznia.
  • Wyposażenie dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo.
  • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne oraz innych.
  • Wyrabianie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu.
  • Przestrzeganie zakazu prowokowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych.
  • Wzbudzanie zaufania do osób mogących udzielić pomocy w sytuacjach trudnych.
  • Zapoznanie z podstawowymi zasadami obowiązującymi w ruchu drogowym.
  • Kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z osobami dorosłymi i umiejętności odmawiania w sytuacjach mogących narazić je na jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
  • Rozumienie i przestrzeganie zakazu: spożywania nieznanych pokarmów, zakazu zbliżania się do nieznanych zwierząt, kontaktów ze środkami chemicznymi.
  • Poznanie numerów telefonów alarmowych oraz zasad ich używania – tylko w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.

  Tydzień IV . Przebudzenie po zimie

  • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, samodzielnego ubierania się i wybierania garderoby adekwatnie do pogody, wzbogacenie słownictwa o przysłowia: „w marcu jak w garncu” i „ubierać się na cebulę”, rozwijanie sprawności fizycznej
  • Poznanie kształtu litery g, G, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, ćwiczenie pamięci, rozwijanie umiejętności współpracy, wzbogacanie słownictwa
  • Rozwijanie umiejętności czytania symboli, wzbogacanie wiadomości na temat przedmiotów służących do badania pogody, doskonalenie umiejętności przeliczania, ćwiczenie pamięci wzrokowej, wzbudzenie ciekawości świata
  • Wzbogacenie słownictwa o nazwy ptaków, ćwiczenie orientacji w przestrzeni i umiejętności reagowania na sygnał, rozwijanie wyobraźni ruchowej, kształtowanie umiejętności współpracy, rozwijanie umiejętności wykonywania pracy do końca
  • Wzbogacenie wiadomości na temat powstawania tęczy, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, wzbudzanie ciekawości świata, trening integracji sensorycznej.Tydzień IV. W kinie i w teatrze.
   • Wzbogacenie wiadomości na temat kina i teatru. Przypomnienie zasad prawidłowego zachowania się w miejscu użyteczności publicznej.
   • Poszerzenie wiadomości z zakresu nauk: fizycznych, przyrodniczych, historycznych, astronomicznych, technicznych itp.
   • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz uważnego oglądania np. filmu.
   • Poznanie kształtu litery Z, z, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, ćwiczenie pamięci, rozwijanie umiejętności współpracy, wzbogacanie słownictwa.
   • Rozwijanie umiejętności matematycznych: doskonalenie umiejętności posługiwania się pieniędzmi, doskonalenie umiejętności rozpoznawania monet i banknotów, ćwiczenie umiejętności przeliczania pieniędzy, odczytywanie współrzędnych (rząd i miejsce) na podstawie wskazanego biletu, utrwalenie liczebników porządkowych.
   • Wzbogacenie słownictwa o nazwy zawodów i rzeczy związanych z teatrem i kinem: takt, antrakt, projekcja, scenarzysta, scenograf, dźwiękowiec, kamerzysta, charakteryzator, kompozytor, reżyser.
   • Ćwiczenie orientacji w przestrzeni i umiejętności reagowania na sygnał, rozwijanie wyobraźni ruchowej, kształtowanie umiejętności współpracy, ćwiczenie współpracy w parach.
   • Zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, wzbudzanie ciekawości świata, trening integracji sensorycznej.
   • Rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie umiejętności interpretacji słów piosenki ruchem ciała, rozwijanie wyobraźni muzycznej, doskonalenie słuchu muzycznego.

                                                                                  WIERSZE DO NAUKI W MARCU

„SZTUKA Z WIKTEM”

Bożena Pierga


Absolutnie nie wypada
w trakcie sztuki nic podjadać!
Aby się wykazać taktem,
także nie pij przed antraktem.
Chociaż nie ma za to kar,
wiedz: to teatr jest, nie bar!
W kinie prostsze są zasady,
lecz posłuchaj mojej rady:
jeśli musisz chipsy zjadać,
nie obciążaj tym sąsiada.
Gdy wpijesz colę duszkiem,
nie zapomnij sprzątnąć puszkę.
I skorzystaj z prostej lekcji:
w kinie jesteś dla projekcji.

,,WIOSNA”

Małgorzata Strzałkowska

Listki z pączków wyglądają,
coraz mocniej świeci słońce
wreszcie wiosna z ciepłym wiatrem
jak na chmurach do nas leci.
Już zbudziły się niedźwiedzie,
wygrzebały z liści jeże,
obudziły się borsuki,
susły, pszczoły, nietoperze!
Obudziły się krokusy,
bratki, fiołki i rumianki.
Zaraz ptaki zaczną śpiewać,
świat rozdzwoni się szczebiotem,
gwizdem, śpiewem i gruchaniem,
i kląskaniem, i świergotem!
Po ogrodach, parkach, skwerach
przechadzają się motyle.
Już ślimaki łażą w trawach,
tupią jeże, miauczą koty,
do kumkania rwą się żaby
-wiosną tyle jest roboty!

 

                                                                                 ŚWIAT DINOZAURÓW

(Marcin Przewoźniak)

Tego żarłoka, Diplodoka,

Tyranozaur nie spuszcza z oka,

Diplodok musi zwiać przed potworem

I przed drapieżnym małym Raptorem.

Tam Triceratops przeżuwa liście.

Raptor zjeść chciałby go oczywiście,

Lecz Triceratops ma wygląd srogi,

Pancerz jak kołnierz, trzy wielkie rogi!

Patrz Stegozaur, wyszedł na słońce.

Płyty na grzbiecie, w ogonie kolce.

Wraz z Brontozaurem, gadem-wieżowcem

Żują listeczki jak wielkie owce.

W górze latają we wszystkie strony,

Pterodaktyle, pteranodony.

Ich smocze cienie po falach płyną

Nad Ichtiozaurów morska głębiną.

Świat, w którym rządzą zęby, pazury…

Trochę ciekawy, trochę ponury.

Tyle w nim żyło zwierząt wspaniałych.

Ciekawe, gdzie się wszystkie podziały?

PIOSENKI DO NAUKI W MARCU

„Magiczne miejsce”– M. Majewski
Teatr to jest widownia i scena
Niby nic magicznego w tym nie ma
Aż do chwili gdy nagle na scenie
Dziwne zacznie się przedstawienie

Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze
Czarodziejskie jest to na co patrzę
Gdy się tylko podnosi kurtyna
To od razu czar działać zaczyna

Każda bajka się staje prawdziwa
Gaśnie światło i scena ożywa
Wszystko może się zdarzyć na scenie
Działa czar póki trwa przedstawienie

Ref. Bo w teatrze w teatrze w teatrze
Czarodziejskie jest to na co patrzę
Gdy się tylko podnosi kurtyna
To od razu czar działać zaczyna

Teatr gra Każdy ma czego szuka
A to wszystko nazywa się sztuka
Gdy dorosnę to może tu wrócę
Żeby zagrać na scenie w tej sztuce

Ref. Bo w teatrze w teatrze w teatrze
Czarodziejskie jest to na co patrzę
Gdy się tylko podnosi kurtyna
To od razu czar działać zaczyna

 ,, To już czas”

(muzyka i słowa: Mama Rytmiczka)

I
Żaba kum, kum, kum,
Woda plum, plum, plum,
Czy ty słyszysz już wiosny odgłosy?
Bocian kle, kle, kle,
Dobrze wie, wie, wie ,
Że już wkrótce ciepło zrobi się.
Ref: To już czas, to już czas
W końcu wiosna wita nas,
Znów się zaczną słoneczne przygody
Pośród drzew śpiewa ptak
Kwitnie krokus wiosny znak
Z dala lecą już bociany
Wiosna znowu jest wśród nas.
II

Deszczyk kap, kap, kap,
W ziemię chlap, chlap, chlap,
Żeby drzewa wyrosły wysokie,
Zając kic, kic , kic ,
W dziurę hyc, hyc, hyc,
Bo przed deszczem ukryć woli się

TYRANOZAUR

(sł. Kamila Piątkowska; muz. Janusz Piątkowski)

Ulubiony mój dinozaur

To zielony tyranozaur

Długi ogon, małe łapki

Duże oczy, szyja w ciapki

Lubi tańczyć i gra w bierki

Chodzi ze mną na spacerki

Ale czasem mi ucieka

Bo gdzieś tam zabawa czeka

Bum, bum, bum

Bum bum bum

Tyranozaur już nadchodzi

Prędko, prędko zejdź mu z drogi

Dudni ziemia, drży podłoga

Niech się nam nie potknie noga

Tyranozaur już nadchodzi

Szybko, szybko, wiejmy – w nogi

Biega, fika, z dziećmi bryka

Uciekajcie od psotnika

Tresowany mój dinozaur

To wesoły tyranozaur

Duża paszcza, białe ząbki

A na obiad je gołąbki

Bardzo lubi też cukierki

Najedzony pieszczoch wielki

A gdy głodny – lepiej zmykaj

I go nigdy nie dotykaj

Bum bum bum

Bum bum bum

Tyranozaur już nadchodzi

Prędko, prędko zejdź mu z drogi

Dudni ziemia, drży podłoga

Niech się nam nie potknie noga

Tyranozaur już nadchodzi

Szybko, szybko, wiejmy – w nogi

Biega, fika, z dziećmi bryka

Uciekajcie od psotnika

ZŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE W LUTYM

   

Tydzień I. Wszystko jest muzyką

 • Wzbogacanie wiadomości na temat szeroko rozumianej muzyki: dawnych i współczesnych przedmiotów służących do odtwarzania muzyki, sposobu zapisu muzyki, słynnych postaci i miejsc związanych z muzyką, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych, utrwalanie nazw instrumentów muzycznych, kształtowanie umiejętności gry na instrumentach, rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki.
 • Utrwalenie nazw emocji, kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania różnych emocji oraz nastrojów w muzyce.
 • Poznanie kształtu litery n, N, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter.
 • Rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 9, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego, doskonalenie umiejętności odwzorowywania.
 • Pobudzanie dzieci do ekspresji artystycznej, rozwijanie sprawności manualnej, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych, trening integracji sensorycznej.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, kształtowanie prawidłowej postawy ciała, rozwijanie umiejętności współpracy.

 

Tydzień II. Karnawał

 • Poznanie zwyczajów karnawałowych w Polsce i na świecie, utrwalenie poznanych wiadomości dotyczących karnawału, poznanie tradycji związanych z tłustym czwartkiem, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Poznanie kształtu litery b, B, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, poszerzanie słownictwa w języku angielskim, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 0, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, kodowania.
 • Poznanie melodii samby brazylijskiej, rozwijanie umiejętności tanecznych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, tężyzny fizycznej, uwrażliwienie na piękno ruchu połączonego z muzyką, zachęcanie do udziału we wspólnych zabawach i tańcach podczas imprezy przedszkolnej „Bal karnawałowy”.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem podczas wykonywania pracy plastycznej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie umiejętności wielozmysłowego poznawania otaczającego świata.
 • Wdrażanie do zachowywania ciszy podczas wykonywania wszelkich ćwiczeń i zadań.
 • Wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie empatii, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka.
 • Tydzień III i IV.  Sporty Zimowe
 • Zapoznanie ze sportami charakterystycznymi dla zimy. Poznanie sposobów i zasad bezpiecznej zabawy na śniegu, rozwijanie umiejętności rozpoznawania części odzieży, sprzętu związanego ze sportami zimowymi i podawania ich nazw.
 • Nauka oceniania różnych zachowań podczas zabaw na śniegu poprzez rozpoznawanie i nazywanie ich.
 • Kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanej rzeczywistości.
 • Doskonalenie umiejętności odwzorowywania, wdrażanie do zgodnego współdziałania w zespole.
 • Wdrażanie do wykonywania prac starannie i estetycznie.
 • Ćwiczenie percepcji słuchowej.
 • Rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, rozwijanie wyobraźni.
 • Rozpoznawanie i pisanie po śladzie – ćwiczenia grafomotoryczne.
 • Określanie aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego poznanych liczb.
 • Przeliczanie elementów w zbiorze, wykonywanie działań matematycznych na konkretach : dodać, odjąć.
 • Grupowanie elementów w zbiory według podanych lub obranych przez siebie kategorii; odczytywanie położenia przedmiotu, przy pomocy jego współrzędnych – poprawnie określa kierunki ,”w prawo”, ,”w lewo”.
 • Rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
 • Ćwiczenie równowagi i koordynacji ruchowej.
 • Nauka zasad fair play podczas zawodów sportowych.
 • Doskonalenie orientacji w przestrzeni oraz koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej.

WIERSZE DO NAUKI W LUTYM

 

PIOSENKI DO NAUKI W LUTYM

SKACZĄCE NUTKI

(sł. Dorota Gellner; muz. Barbara Kolago)

Do przedszkola wpadły nutki,
wszystkie miały czarne butki,
czarne szelki i czapeczki
i skakały jak piłeczki.

Ta wysoko, tamta nisko,
ta z plecakiem, ta z walizką.
Roztańczone nutki trzy: do, re, mi, nutki trzy.

Poprosiły o mieszkanie
w dużym, czarnym fortepianie,
i biegały i skakały
po klawiszach czarno-białych.

Ta wysoko, tamta nisko,
ta z plecakiem, ta z walizką.
Roztańczone nutki trzy: do, re, mi, nutki trzy.

Nawet na leżakowaniu,
przeszkadzały dzieciom w spaniu
i skakały po kocykach
w czarnych szelkach i bucikach.

Ta wysoko, tamta nisko,
ta z plecakiem, ta z walizką.
Roztańczone nutki trzy: do, re, mi, nutki trzy.

W KARNAWALE

(muz. E. Jakubowska, sł. D. Gellner)

W karnawale, w karnawale

nie siedzimy w domu wcale.

Przymierzamy wstążki, szale wybieramy się na bale.

Kolorową maskę bierz,

baw się z nami, jeśli chcesz. /2x

W karnawale, w karnawale przystrojone wszystkie sale.

Dookoła przebierańcy

każdy skacze, każdy tańczy.

Kolorową maskę bierz,

baw się z nami, jeśli chcesz. /2x 

ZŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE W STYCZNIU

    Tydzień I i II. Witamy nowy rok.

 • Zapoznanie z wybranymi zwyczajami związanymi z żegnaniem starego roku i witaniem nowego.
 • Poznanie różnych sposobów odmierzania czasu – kalendarze, zegary.
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami zegarów oraz z zawodem zegarmistrza.
 • Usystematyzowanie wiedzy związanej z czasem i jego przemijaniem.
 • Przypomnienie zasad cykliczności pór roku i miesięcy.
 • Wzbogacanie słownictwa, utrwalenie nazw dni tygodnia i miesięcy.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Ćwiczenie pamięci mechanicznej.
 • Kształtowanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne z wykorzystaniem farb, wycinanie i kolorowanie.
 • Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zespole.
 • Poznanie kształtu litery L, l, U, u rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, rozwijanie wyobraźni, rozwijanie świadomego odbioru i oceny dzieł sztuki.
 • Rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 7, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego,
 • Rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej postawy ciała.

 

            Tydzień   III  Dzień Babci i Dziadka

 • poznanie znaczenia słowa „szacunek” w odniesieniu do osób starszych, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, rozwijanie tężyzny fizycznej, uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych.
 • poznanie kształtu litery s, S, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 8, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego.
 • utrwalanie nazw członków rodziny, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności współpracy.
 • rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, rozwijanie tężyzny fizycznej, rozwijanie percepcji wzrokowej, doskonalenie umiejętności współpracy.
 • pogłębianie więzi rodzinnych, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich upodobań i emocji.
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie czułości zmysłu dotyku, zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami.

 

 

WIERSZE DO NAUKI W STYCZNIU

 

 ,,Dziadek” Bożena Pierga

Nic już nie poradzę na to,
że mojego taty tato,
zamiast ślęczeć nad gazetą,
lubi dla mnie być poetą.
Składa wersy w zgrabne zwrotki
kolorowe jak stokrotki.
Dziadek puzzle też układa,
bajki pięknie opowiada.
Gdy idziemy przez park stary,
wokół same dziwy, czary.
Dziadek klucze ma do snów.
Brak na tego dziadka słów!
To z nim (chociaż jest niemłody!)
najwspanialsze mam przygody.
Zamiast bujać się w fotelu
(wzorem innych dziadków wielu),
buja ze mną wciąż w obłokach,
opowiada mi o smokach
i łasuchem jest nie lada
– razem ze mną dżem podjada.
Choć prawdziwy, nie baśniowy,
dziadek mój jest wyjątkowy!

RÓŻNE ZEGARY

(Autor: Bożena Forma) 

Tik, tak, tik – brzmią zegary.

Ma ich sto zegarmistrz stary.

Małe, duże, średnich sporo,

wciąż tikają nam wesoło.

Tik, tak, tik, tak, bim, bam, bom

dźwięczy stu zegarów ton.

Nowy zegar się pojawił,

w osłupienie wszystkich wprawił.

Jak to? – dziwią się zegary.

Tylko stoi przez dzień cały?

Bez wskazówek? Bez tikania?

Godzin wcale nie wydzwania.

Wciąż wyświetla cyfry nowe,

aż się wszystkim kręci w głowie.

Nowy zegar się odzywa:

– Tak to teraz z nami bywa.

Taka w nas elektronika,

że już żaden z nas nie tika.

Mechanizmy nowe mamy,

czas dokładnie wyświetlamy.

PIOSENKI DO NAUKI W STYCZNIU

,,WYSTRZAŁOWA BABCIA”
słowa: Kalina Rokosz, muzyka: Michał Witek

1. Moja babcia wyjątkowa
Wcale siwych włosów nie ma
Jeździ ze mną na rowerze
Pod prysznicem głośno śpiewa

Moja babcia co dzień rano
Swój sportowy strój ubiera
Ma na sobie adidasy
Bo na jogging się wybiera!

Ref. Wystrzałową babcię mam
Z nią w siatkówkę często gram
Zgrany duet z babcią tworzę
Ona zawsze mi pomoże

2. Bajki często opowiada
Moja babcia wyjątkowa
Telewizor dla niej nudny
Lecz uwielbia podróżować!

Wszystko mogę jej powiedzieć
Babcia zawsze mnie wysłucha
Dziś życzenia najpiękniejsze
Cicho szepnę jej do ucha…

Ref. Wystrzałową babcię mam…

 

ZEGAR BIJE

(muz. Maria Tomaszewska)

Zegar bije bim bam (3x)

ja na zegarze już trochę się znam (2 x)

dwunasta, szósta,

dwunasta, szósta,

dziewiąta trzecia

jak  ten czas szybko leci

Zegar tika: tiki tak (3x)

życie tak pędzi,

że wciąż czasu brak (2 x)

dwunasta, szósta,

 znów  dwunasta, szósta,

dziewiąta trzecia

jak ten czas szybko leci

ZŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE W GRUDNIU

          Tydzień I. Wiadomość z daleka

 • Poznanie różnych sposobów przekazywania wiadomości. Poszerzenie wiadomości o poczcie, zapoznanie z symbolem Poczty Polskiej. Poznanie zawodu listonosza, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w różnych zawodach.
 • Poznanie kształtu litery k, K, zachęcanie do nauki czytania, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej i głoskowej, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, utrwalenie adresu zamieszkania.
 • Zapoznanie z wyglądem monet, utrwalanie wyglądu cyfr, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności przeliczania, kształtowanie rozumienia wartości pieniądza, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie.
 • Kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności.
 • Poznanie tradycji związanych z mikołajkami, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Tydzień II ,,Czekamy na Mikołaja.”

 • Poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie mowy komunikatywnej i logicznego myślenia, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do aktywnego włączania się w przygotowania do świąt
 • Poznanie zwyczajów związanych z Wigilią, utrwalanie poznanych liter drukowanych i pisanych, wielkich i małych, doskonalenie umiejętności czytania, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich i wypowiadania się na ich temat, zachęcanie do kultywowania tradycji wigilijnych
 • Poznanie potraw charakterystycznych dla wieczerzy wigilijnej, doskonalenie umiejętności klasyfikacji, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności rozwiazywania zadań tekstowych, budzenie zainteresowania tradycjami bożonarodzeniowymi i chęci ich kultywowania
 • Poznanie pastorałek i piosenek o tematyce związanej ze świętami, rozwijanie poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej i wrażliwości muzycznej
 • Poznanie wyglądu różnych ozdób choinkowych, rozwijanie sprawności manualnej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastycznych

Tydzień III ,,Święta tuż, tuż.”

 • Poznanie pojęcia „życzliwość” na podstawie tekstu opowiadania i różnych przykładów, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i logicznego myślenia, doskonalenie orientacji w przestrzeni, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do życzliwości wobec innych nie tylko od święta
 • Utrwalanie wyglądu i brzmienia poznanych liter, doskonalenie umiejętności koncentracji na słowie czytanym, doskonalenie umiejętności budowania spójnych i logicznych wypowiedzi, ćwiczenia analizy słuchowej, rozwijanie wyobraźni, doskonalenie sprawności manualnej, wdrażanie do uważnego słuchania poleceń
 • Utrwalenie nazw figur geometrycznych, doskonalenie umiejętności przeliczania, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, dostrzeganie naprzemienności w tworzeniu rytmu, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie zabaw kierowanych i swobodnych, w sali i w ogrodzie
 • Poznanie wybranej kolędy oraz znaczenia słowa „kolędnicy”, rozwijanie umiejętności wokalnych i wrażliwości muzycznej oraz tężyzny fizycznej, ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia
 • Utrwalanie wiadomości na temat świąt Bożego Narodzenia, ćwiczenie pamięci, dostarczanie wrażeń sensorycznych, rozwijanie motoryki małej i wyobraźni przestrzennej, ukazywanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku

WIERSZE DO NAUKI W GRUDNIU

,,W Wigilię” Anna Paszkiewicz

Na stole obrus, a pod nim siano,
Dwanaście potraw wśród nakryć czeka,
Już pierwsza gwiazdka na niebie błyska,
Nikt się nie kłóci i nie narzeka.

Wszyscy opłatek biorą do ręki,
Szczere życzenia sobie składają,
A gdy spróbują każdego dania,
Piękne kolędy wspólnie śpiewają.

Jeśli wędrowiec do drzwi zapuka,
Zostanie dzisiaj ciepło przyjęty,
A kto był dobry, miły, uczynny,
Ten pod choinką znajdzie prezenty.

PIOSENKI DO NAUKI W GRUDNIU

Piosenka ,,Kolędowy czas”

Las wokoło śpi
Sypie biały śnieg
Ziemia cicho drży
Dzwonów słychać śpiew
Noc otula świat
Srebrem niebo lśni
Wieje dobry wiatr
I osusza łzy
Śpij Syneczku zamknij oczka
Do stajenki przyszła nocka
Pierwszej gwiazdy już na niebie blask
W kolędowy czas
Śpij Syneczku czuwa świat
Rozświetlone okna chat
Kołysankę śpiewa Matka
W kolędowy czas
W kolędowe dni
Pachnie ciastem dom
Płomień świecy drży
Ciepły każdy kąt
W kolędowy czas
Jasny wstaje dzień
Bratem cały świat
Nocą dobry sen
Śpij Syneczku zamknij oczka
Do stajenki przyszła nocka
Pierwszej gwiazdy już na niebie blask
W kolędowy czas
Śpij Syneczku czuwa świat
Rozświetlone okna chat
Kołysankę śpiewa Matka
W kolędowy

W KONTAKCIE

(sł. A. U. Kamińska, muz. K. Waszkiewicz)

Są na świecie miejsca bliskie i dalekie

Jeśli gdzieś daleko swych przyjaciół mamy,

listy do nich wysyłamy,

przez telefon rozmawiamy,

wiadomości przez internet wymieniamy.

  Ref: Bo choć wiele kilometrów dzieli nas,

          To w kontakcie być możemy cały czas.

          Napisz do mnie list gdy chcesz,

          albo wyślij sms.

          Zadzwoń, a ja ci radośnie

          powiem „cześć”.

Aż za oceanem mieszka mój kolega.

Mimo tego świetny kontakt zawsze mamy.

Listy, zdjęcia mi przesyła,

Dzwoni do mnie w wolnych chwilach.

I W laptopie przez kamerkę rozmawiamy.

  Ref: Bo choć wiele kilometrów dzieli nas …

Kiedy w grudniu się zbliżają białe święta,

Do przyjaciół kartki, paczki wysyłamy.

Listonosze i kurierzy

dostarczają jak należy.

Może my się też przesyłki doczekamy?

  Ref: Bo choć wiele kilometrów dzieli nas …

ZŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE W LISTOPADZIE

 

 • Tydzień I – II. „Mała i duża Ojczyzna”.  Poznanie pojęć: patriotyzm, ojczyzna, troska, poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie wrażliwości, empatii, umiejętności nazywania uczuć i emocji.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw symboli narodowych.
 • Poznanie kształtu litery m, M, zachęcanie do nauki czytania, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej i głoskowej.
 • Rozpoznawanie i pisanie cyfry 4, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 4, rozwijanie umiejętności przeliczania, doskonalenie układania rytmów. Utrwalenie kształtu i nazw podstawowych figur geometrycznych.
 • Rozwijanie umiejętności muzycznych, rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego.
 • Rozwijanie sprawności motoryki małej i dużej.
 • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.
 • Kształtowanie właściwych postaw na uroczystościach przedszkolnych.
 • Tydzień III. „Nasze zmysły”. 
 • Poznanie zmysłów i ich funkcji. Kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych artykułów.
 • Przypomnienie części ciała i roli wybranych organów. Zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała.
 • Poznanie kształtu litery t, T zachęcanie do nauki czytania, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej.
 • Rozpoznawanie i pisanie cyfry 5, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 5, rozwijanie umiejętności przeliczania, doskonalenie układania rytmów. Utrwalenie kształtu i nazw podstawowych figur geometrycznych.
 • Rozwijanie umiejętności muzycznych, rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego.
 • Rozwijanie sprawności motoryki małej i dużej oraz ogólnej sprawności fizycznej.
 • Kształtowanie właściwych postaw w miejscach publicznych – teatr.
 • Doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonego eksperymentu, doświadczenia

WIERSZE DO NAUKI W LISTOPADZIE

„Kwiat Polski” – /Agata Dziechciarczyk/

Kiedyś dawno przed wiekami

Polska kwitła jak ten kwiat

Lecz ją inni zagrabili

I zapomniał o niej świat.

Świat zapomniał, kwiat obumarł

Smutek, żal pozostał,

Lecz się Polska odrodziła

Jak po zimie wiosna.

Nowe siły weń wstąpiły,

Choć się krew polała.

Nasi jednak zwyciężyli,

Polska znów jest cała.

„Rozbiory – droga do wolności” /Agata Dziechciarczyk/

Straszna to w historii chwila

Gdy się Polska podzieliła

Albo rozdzielona raczej

Znikła z mapy – nie inaczej!

Trzech zaborców to zrobiło

Trzech do tego przyczyniło

Nasze ziemie zagrabili

Do swych krajów przyłączyli

Rosja, Austria oraz Prusy

Na nasz kraj miały zakusy

Po kryjomu spiskowali

Polskę z mapy wymazali

Są w historii tej sprzed laty

Trzy w historii smutne daty

Bo po trzykroć to się stało

Jakby jeden było mało

Jeden, siedem, siedem, dwa

Datę – pierwszy rozbiór ma

Jeden, siedem, dziewięć, trzy

Drugi rozbiór – wiesz to Ty

A ostatni rozbiór trzeci

Taką datę ma w pamięci

Jeden, siedem, dziewięć, pięć

Do wolności tęskna chęć

 

PIOSENKI DO NAUKI W LISTOPADZIE

„Piękna nasza Polska cała” 

Ref. Piękna nasza Polska cała

dumna, wolna, dobra jak mama.

Kocham Cię Polsko – tyś mą Ojczyzną!

Tak bardzo sercu bliską…/2x

Tu Fryderyka płynie muzyka,

fale Bałtyku tańczą walczyka,

wysokie góry witają chmury,

czekają na nas Mazury!

Ref. Piękna nasza Polska cała…

Tu Orzeł Biały chroni kraj cały,

tu mieszka polski naród wspaniały.

Tu każdy Polak nie tylko w święta o bohaterach pamięta.

Ref. Piękna nasza Polska cała…

Tu szczerze każdy przedszkolak powie:

„Ziemia nad Wisłą – Polską się zowie”.

Chabry i maki pod jasnym niebem

pachną wolnością i chlebem!

Ref. Piękna nasza Polska cała…

„Pierwsza kadrowa”

Raduje się serce, raduje się dusza

Gdy Pierwsza Kadrowa na wojenkę rusza

Oj da na, oj da na, kompanio kochana

Nie masz to jak pierwsza, nie!

Chociaż do Warszawy mamy długą drogę

Ale przecież dojdziem, byleby iść w nogę.

Oj da na, oj da na, kompanio kochana

Nie masz to jak pierwsza, nie!

A więc piersi naprzód, podniesiona głowa

Bośmy przecież Pierwsza Kompania Kadrowa

Oj da na, oj da na, kompanio kochana

Nie masz to jak pierwsza, nie!

„Wojenko, wojenko”

Wojenko, wojenko

Cóżeś Ty za pani

Że za tobą idą, że za Tobą idą chłopcy malowani? 2x

Chłopcy malowani

Sami wybierani

Wojenko wojenko, wojenko wojenko, cóżeś Ty za pani? 2x

Wojenko, wojenko

Jakaś Ty chwalona

Kogosz ty pokochasz, kogosz ty pokochasz, jeśli nie leguna 2x

Jeśli nie leguna, jeśli nie piechura

A za tobą idzie, a za tobą idzie dzielnych chłopców chmura. 2x

„Przybyli Ułani pod okienko”

Przybyli ułani pod okienko, (bis)
Pukają, wołają: „puść panienko! „(bis)

„O Jezu, a cóż to za wojacy?” (bis)
„Otwieraj! Nie bój się to czwartacy!” (bis)

Przyszliśmy napoić nasze konie, (bis)
Za nami piechoty całe błonie.” (bis)

O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi? (bis)
Warszawę odwiedzić byśmy radzi. (bis)

„Pięć zmysłów”

(Śpiewające Brzdące)

Ref. Pięć zmysłów mam

I wszystkie znam! (2x)

Oko widzi, patrzy wkoło,

Czy jest  smutno, czy wesoło!

Ref. Pięć zmysłów mam

I wszystkie znam! (2x)

Ucho słucha, nasłuchuje,

Co usłyszy to notuje!

Ref. Pięć zmysłów mam

I wszystkie znam! (2x)

Nos wywącha zapach wszelki,

I ten piękny i ten średni!

Ref. Pięć zmysłów mam

I wszystkie znam! (2x)

Język smaki podpowiada,

Pyszna każda jego rada!

Ref. Pięć zmysłów mam

I wszystkie znam! (2x)

ZŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE W PAŹDZIERNIKU

 

Tydzień I. „Jesień w sadzie”.  

 • Uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody i jej walory.
 • Poznanie owoców dojrzewających jesienią.
 • Wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin.
 • Rozwijanie  postawy tolerancji i szacunku wobec innych
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Rozwiązywanie zadań doskonalących umiejętności matematyczne;
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia rytmów.
 • Rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki.
 • Rozwijanie sprawności motoryki małej i dużej.
 • Kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), rozwijanie samodzielności.
 • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.
 • Kształtowanie właściwych postaw na uroczystościach przedszkolnych.

Tydzień II. ,,Jesień w ogrodzie”.

 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i obserwowania przyrody.
 • Rozwijanie sprawności językowej, poszerzanie słownika czynnego i biernego, ćwiczenie uważnego słuchania.
 • Doskonalenie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej.
 • Ćwiczenie umiejętności klasyfikacji, zauważania związków przyczynowo – skutkowych.
 • Kształtowanie umiejętności odwzorowywania.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania.
 • Zdobywanie wiedzy o warzywach jesiennych i ich cechach charakterystycznych.
 • Rozwijanie umiejętności śpiewania piosenki, ilustrowania treści utworu ruchem, kształcenie zręczności i poczucia „pulsu” w muzyce, rozwijanie słuchu fonematycznego.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej, sprawności grafomotorycznej, fizycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie.

 

WIERSZE DO NAUKI W PAŹDZIERNIKU

 

 

 

PIOSENKI DO NAUKI W PAŹDZIERNIKU

ALFABET WARZYWNO-OWOCOWY

(DrobNutki)

 

A jak ananas
B jak banan
C jak cytryna
D jak dynia

E jak endywia
F jak fasola
G jak gruszka
H jak hurma

To jest alfabet warzywno-owocowy
Jedz go często, na pewno będziesz zdrowy
To jest alfabet warzywno-owocowy
Dorodny i kolorowy

To jest alfabet warzywno-owocowy
Jedz go często, na pewno będziesz zdrowy
To jest alfabet warzywno-owocowy
Dorodny i kolorowy

I jak imbir
J jak jabłko
K jak kiwi
L jak liczi
a Ł milczy…

M jak marchewka
N jak nektarynka
O jak ogórek
P jak papryka
To jest alfabet warzywno-owocowy …

R jak rabarbar
S jak sałata
T jak truskawka
U jak… yyy…urodziwa pomarańcza!

W jak wiśnia
Y nic nie ma
Z jak ziemniak
Źet też nic nie ma

Została nam już tylko jedna literka
Ta literka żet się nazywa
A na żet się zaczyna żurawina
I teraz już każda literka może śpiewać

To jest alfabet warzywno-owocowy …

ZŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE WE WRZEŚNIU

 

Tydzień I. Znowu razem!

 • Przypomnienie imion dzieci w grupie i sposobów witania się, nawiązywanie relacji rówieśniczych, integracja grupy.
 • Poznanie/przypomnienie miejsc w sali, formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu i ich wdrażanie.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała.
 • Rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki.
 • Rozwijanie sprawności motoryki małej i dużej.
 • Nazywanie i rozpoznawanie niektórych stanów emocjonalnych, np. tęsknota, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), rozwijanie samodzielności, doskonalenie umiejętności współpracy.

Tydzień II. W naszym przedszkolu

 • Utrwalenie wiedzy o nazwach i wyposażeniu pomieszczeń przedszkolnych i osobach pracujących w przedszkolu, rozwijanie szacunku do wszystkich osób pracujących w przedszkolu.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania opowiadań, rozwijanie sprawności językowej, poszerzanie słownika czynnego, ćwiczenie uważnego słuchania wiersza, rozumienia żartów słownych, analizy sylabowej.
 • Wskazywanie i nazywanie kierunków od osi własnego ciała, zauważania związków przyczynowo – skutkowych.
 • Integracja grupy, nawiązywanie relacji rówieśniczych, poszerzenie wiedzy o zabawkach oraz sprzętach używanych w przedszkolu i na placu zabaw, poznanie zasad bezpieczeństwa.
 • Poszerzenie wiedzy o zasadach utrzymania higieny, przedmiotach używanych w łazience.
 • Rozwijanie umiejętności śpiewania piosenki, ilustrowania treści utworu ruchem, kształcenie zręczności i poczucia „pulsu” w muzyce, rozwijanie słuchu fonematycznego.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej, sprawności grafomotorycznej, fizycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Tydzień III. „Jesteśmy podobni, a jednak różni”.  

 • Poznawanie sposobów kulturalnego komunikowania się;
 • Podniesienie samooceny – pogodzenie się z innością;
 • Kształtowanie poczucia własnej inności;
 • Uwrażliwienie dzieci na to, że każdy jest inny i posiada swoje indywidualne cechy;
 • Rozwijanie postawy tolerancji i szacunku wobec innych;
 • Poznawane siebie, swoich mocnych stron. Wskazywanie na różnice i podobieństwa między dziećmi;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • Poprawne posługiwanie się zwrotami rano, południe, po południu, wieczór;
 • Rozwiązywanie zadań doskonalących umiejętności matematyczne;
 • Rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki;
 • Rozwijanie sprawności motoryki małej i dużej;
 • Nazywanie i rozpoznawanie niektórych stanów emocjonalnych, np. gniew, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), rozwijanie samodzielności.

Tydzień IV. ,,Bezpieczni na drodze ”.

 • Rozszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze;
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i obserwowania środowiska;
 • Rozwijanie sprawności językowej, poszerzanie słownika czynnego i biernego, ćwiczenie uważnego słuchania, rozumienia żartów słownych;
 • Doskonalenie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej;
 • Wskazywanie i nazywanie kierunków od osi własnego ciała, ćwiczenie umiejętności klasyfikacji, zauważania związków przyczynowo – skutkowych;
 • Rozwijanie umiejętności śpiewania piosenki, ilustrowania treści utworu ruchem, kształcenie zręczności i poczucia „pulsu” w muzyce, rozwijanie słuchu fonematycznego;
 • Rozwijanie sprawności ruchowej, sprawności grafomotorycznej, fizycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

WIERSZE DO NAUKI WE WRZEŚNIU

„SZNUROWADŁA”
Wanda Chotomska

Komu myśl do głowy wpadła,

by wymyślić sznurowadła?

Kto nas skazał na torturki,

by przez dziurki przewlec sznurki?

Wynalazca sznurowadeł

to na pewno był ktoś taki,

kto nie wiedział, że na świecie

są dzieciaki przedszkolaki.

 

„MOI MILI”
M. Strzałkowska

Życie pędzi wciąż do przodu,
coraz prędzej gna i bryka
i czasami w tym pośpiechu
coś ważnego nam umyka.
A więc wniosek dzisiaj stawiam,
aby każdy z nas spróbował
przy okazji, bez okazji,
mówić częściej takie słowa:
Do widzenia, i dzień dobry
co tam słychać?, jak się czujesz?
i poproszę, i przepraszam
oraz proszę i dziękuję.
Wtedy ludziom na tym świecie
sympatyczniej ciut by było.

 

 

 

PIOSENKI DO NAUKI WE WRZEŚNIU

„KODEKS NASZEJ GROMADY”

sł. Marlena Szeląg, muz. Krzysztof Mroziński

Mówimy „dzień dobry” i „do widzenia”,

nie grymasimy podczas jedzenia.

W zajęciach chętnie uczestniczymy,

razem się bawimy i razem uczymy.

Ref.: To zasady ważne, to nasze zasady.

 Są kodeksem naszej przedszkolnej gromady.

 Dzięki nim jest zawsze bezpiecznie i miło,

 dzięki nim się wiele przyjaźni zrodziło!

Pomagamy sobie i się dzielimy,

Za ręce chętnie w grupie chodzimy.

Innych słuchamy, o porządek dbamy,

w ciszy się bawimy i się nie kłócimy.

Ref.: To zasady ważne, to nasze zasady…

Jesteśmy mili i samodzielni,

Zawsze być chcemy bardzo uprzejmi.

Z szacunkiem do siebie się odnosimy,

młodszym pomagamy i prawdę mówimy.

Ref.: To zasady ważne, to nasze zasady

 

„BO W PRZEDSZKOLU”

muz. i sł.: Monika Szwejda

Słonko zbudziło mnie więc pora już wstać

Umyć się, ubrać, do przedszkola iść czas

Czeka tam na mnie pani kochana

oraz kolegów moc

Ref. Bo w przedszkolu, bo w przedszkolu

Codziennie ciekawe rzeczy robić mogę i

Tu zawsze jest wesoło

Płyną tu bardzo szybko dni

Bo w przedszkolu, bo w przedszkolu

Codziennie ciekawe rzeczy robić mogę i

Tu zawsze jest wesoło

Płyną tu bardzo szybko,

Płyną tu bardzo szybko,

Płyną tu bardzo szybko dni.

Deszczyk w parapet stuka cicho plam, plam

Wezmę parasol i kalosze – mam plan:

Iść do przedszkola, brodząc w kałużach

Nic nie zatrzyma mnie.

Ref. Bo w przedszkolu, bo w przedszkolu

Codziennie ciekawe rzeczy robić mogę i

Tu zawsze jest wesoło

Płyną tu bardzo szybko dni

Bo w przedszkolu, bo w przedszkolu

Codziennie ciekawe rzeczy robić mogę i

Tu zawsze jest wesoło

Płyną tu bardzo szybko,

Płyną tu bardzo szybko,

Płyną tu bardzo szybko dni

 

,, PODWÓRKO LUBI DZIECI”  

sł. Anna Bernat, muz. Barbara Kolago

Na podwórku przygód wiele,

czeka pociąg i rakiety,

 na plac zabaw przyjaciele,

niepotrzebne nam bilety!

 Ref.: Podwórko lubi dzieci,

 już każdy o tym wie!

 Podwórko lubi dzieci,

 tu nikt nie nudzi się!

Podwórko lubi dzieci,

 tu zawsze dobry czas!

Podwórko lubi dzieci,

 i mnie, i nas, i was!

Na podwórku najweselej,

 piłka skacze, berek łapie,

więc się bawmy, przyjaciele,

niech tam deszczyk sobie kapie!

Ref.: Podwórko lubi dzieci…

Na podwórku karuzele i huśtawki, i drabinki,

więc się bawmy, przyjaciele,

niech wesołe będą minki!

Ref.: Podwórko lubi dzieci…

24
Kontrast