Myszki

Nauczycielki: Larysa Wtulich
Opiekunka: Agnieszka Siłuch

MYSZKI

My świetne przedszkolaki
i dziewczynki, i chłopaki.
To my Myszki się kłaniamy
i się pięknie przedstawiamy.
Chętnie rysujemy, malujemy i lepimy,
przy czym pilnie się uczymy.
Rączki swoje ćwiczyć chcemy
i dlatego pracujemy.
Pięknie recytujemy
i zagadki rozwiązujemy.
Choć jesteśmy bardzo mali,
wiedzę chętnie przyswajamy.
Nasze przedszkole to bajkowa kraina,
dlatego niech czas się dla nas tu zatrzyma !

ZŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE W MARCU

 

Tydzień I. Prehistoryczny świat

 • Zaciekawienie historią prehistorycznego świata oraz zawodem paleontologa i archeologa, wzbogacanie wiadomości na temat dinozaurów.
 • Poznanie kształtu litery j, J, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania liczebności, utrwalanie wiadomości na temat kwadratu, rozwijanie umiejętności układania trzy- i czteroelementowych rytmów.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wzbogacanie słownictwa, kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami na określony temat.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, umiejętności współpracy.
 • Rozwijanie kreatywności i wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych.

Tydzień II. W kosmosie

 • Wzbogacanie wiadomości na temat planet w Układzie Słonecznym i Księżyca, rozwijanie ciekawości poznawczej.
 • Wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami, wzbogacanie słownictwa.
 • Poznanie kształtu litery p, P, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter.
 • Utrwalenie nazw figur geometrycznych, zapoznanie ze znakiem równości, doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczby elementów, rozwijanie orientacji przestrzennej.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych, kreatywności i wyobraźni, rozwijanie sprawności manualnej, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych.
 • Doskonalenie sprawności fizycznej i umiejętności współpracy.

Tydzień IV . Przebudzenie po zimie

 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, samodzielnego ubierania się i wybierania garderoby adekwatnie do pogody, wzbogacenie słownictwa o przysłowia: „w marcu jak w garncu” i „ubierać się na cebulę”, rozwijanie sprawności fizycznej
 • poznanie kształtu litery g, G, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, ćwiczenie pamięci, rozwijanie umiejętności współpracy, wzbogacanie słownictwa
 • rozwijanie umiejętności czytania symboli, wzbogacanie wiadomości na temat przedmiotów służących do badania pogody, doskonalenie umiejętności przeliczania, ćwiczenie pamięci wzrokowej, wzbudzenie ciekawości świata
 • wzbogacenie słownictwa o nazwy ptaków, ćwiczenie orientacji w przestrzeni i umiejętności reagowania na sygnał, rozwijanie wyobraźni ruchowej, kształtowanie umiejętności współpracy, rozwijanie umiejętności wykonywania pracy do końca
 • wzbogacenie wiadomości na temat powstawania tęczy, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, wzbudzanie ciekawości świata, trening integracji sensorycznej.

Tydzień IV . W kinie i w teatrze.

 • Wzbogacenie wiadomości na temat kina i teatru, Przypomnienie zasad prawidłowego zachowania się w kinie i teatrze.
 • Poszerzenie wiadomości z zakresu nauk: fizycznych, przyrodniczych, historycznych, astronomicznych, technicznych itp.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz uważnego oglądania np. filmu.
 • Poznanie kształtu litery Z, z, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, ćwiczenie pamięci, rozwijanie umiejętności współpracy, wzbogacanie słownictwa.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych: doskonalenie umiejętności posługiwania się pieniędzmi, doskonalenie umiejętności rozpoznawania monet i banknotów, ćwiczenie umiejętności przeliczania pieniędzy, odczytywanie współrzędnych (rząd i miejsce) na podstawie wskazanego biletu, utrwalenie liczebników porządkowych,
 • Wzbogacenie słownictwa o nazwy zawodów i rzeczy związanych z teatrem i kinem : takt, antrakt, projekcja, scenarzysta, scenograf, dźwiękowiec, kamerzysta, charakteryzator, kompozytor, reżyser;
 • Ćwiczenie orientacji w przestrzeni i umiejętności reagowania na sygnał, rozwijanie wyobraźni ruchowej, kształtowanie umiejętności współpracy, ćwiczenie współpracy w parach,
 • Zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, wzbudzanie ciekawości świata, trening integracji sensorycznej.
 • Rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie umiejętności interpretacji słów piosenki ruchem ciała, rozwijanie wyobraźni muzycznej, doskonalenie słuchu muzycznego.

ZŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE W LUTYM

   

Tydzień I. Wszystko jest muzyką

 • Wzbogacanie wiadomości na temat szeroko rozumianej muzyki: dawnych i współczesnych przedmiotów służących do odtwarzania muzyki, sposobu zapisu muzyki, słynnych postaci i miejsc związanych z muzyką, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych, utrwalanie nazw instrumentów muzycznych, kształtowanie umiejętności gry na instrumentach, rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki.
 • Utrwalenie nazw emocji, kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania różnych emocji oraz nastrojów w muzyce.
 • Poznanie kształtu litery n, N, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter.
 • Rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 9, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego, doskonalenie umiejętności odwzorowywania.
 • Pobudzanie dzieci do ekspresji artystycznej, rozwijanie sprawności manualnej, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych, trening integracji sensorycznej.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, kształtowanie prawidłowej postawy ciała, rozwijanie umiejętności współpracy.

 

Tydzień II. Karnawał

 • Poznanie zwyczajów karnawałowych w Polsce i na świecie, utrwalenie poznanych wiadomości dotyczących karnawału, poznanie tradycji związanych z tłustym czwartkiem, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Poznanie kształtu litery b, B, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, poszerzanie słownictwa w języku angielskim, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 0, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, kodowania.
 • Poznanie melodii samby brazylijskiej, rozwijanie umiejętności tanecznych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, tężyzny fizycznej, uwrażliwienie na piękno ruchu połączonego z muzyką, zachęcanie do udziału we wspólnych zabawach i tańcach podczas imprezy przedszkolnej „Bal karnawałowy”.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem podczas wykonywania pracy plastycznej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie umiejętności wielozmysłowego poznawania otaczającego świata.
 • Wdrażanie do zachowywania ciszy podczas wykonywania wszelkich ćwiczeń i zadań.
 • Wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie empatii, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka.

Tydzień III i IV.  Sporty Zimowe

 • Zapoznanie ze sportami charakterystycznymi dla zimy. Poznanie sposobów i zasad bezpiecznej zabawy na śniegu, rozwijanie umiejętności rozpoznawania części odzieży, sprzętu związanego ze sportami zimowymi i podawania ich nazw.
 • Nauka oceniania różnych zachowań na śniegu podczas zabaw poprzez rozpoznawanie i nazywanie ich.
 • Kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanej rzeczywistości,
 • Doskonalenie umiejętności odwzorowywania, wdrażanie do zgodnego współdziałania w zespole.
 • Wdrażanie do wykonywania prac starannie i estetycznie
 • Ćwiczenie percepcji słuchowej.
 • Rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, rozwijanie wyobraźni.
 • Rozpoznawanie i pisanie po śladzie – ćwiczenia grafomotoryczne.
 • Określanie aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego poznanych liczb.
 • Przeliczanie elementów w zbiorze, wykonywanie działań matematycznych na konkretach : dodać, odjąć.
 • Grupowanie elementów w zbiory według podanych lub obranych przez siebie kategorii; odczytywanie położenia przedmiotu, przy pomocy jego współrzędnych – poprawnie określa kierunki ,”w prawo”, ,”w lewo”;
 • Rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
 • Ćwiczenie równowagi i koordynacji ruchowej.
 • Nauka zasad fair play podczas zawodów sportowych.
 • Doskonalenie orientacji w przestrzeni oraz koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej.

 

 

ZŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE W STYCZNIU

    Tydzień I i II. Witamy nowy rok.

 • Zapoznanie z wybranymi zwyczajami związanymi z żegnaniem starego roku i witaniem nowego.
 • Poznanie różnych sposobów odmierzania czasu – kalendarze, zegary.
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami zegarów oraz z zawodem zegarmistrza.
 • Usystematyzowanie wiedzy związanej z czasem i jego przemijaniem.
 • Przypomnienie zasad cykliczności pór roku i miesięcy.
 • Wzbogacanie słownictwa, utrwalenie nazw dni tygodnia i miesięcy.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Ćwiczenie pamięci mechanicznej.
 • Kształtowanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne z wykorzystaniem farb, wycinanie i kolorowanie.
 • Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zespole.
 • Poznanie kształtu litery L, l, U, u rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, rozwijanie wyobraźni, rozwijanie świadomego odbioru i oceny dzieł sztuki.
 • Rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 7, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego,
 • Rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej postawy ciała.

Tydzień III. Dzień Babci i Dziadka.

 • poznanie znaczenia słowa „szacunek” w odniesieniu do osób starszych, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, rozwijanie tężyzny fizycznej, uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych
 • poznanie kształtu litery s, S, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 9, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego, utrwalanie nazw członków rodziny, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie
  umiejętności współpracy
 • rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, rozwijanie tężyzny fizycznej, rozwijanie percepcji wzrokowej, doskonalenie umiejętności współpracy
 • pogłębianie więzi rodzinnych, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich upodobań i emocji, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie czułości zmysłu dotyku, zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami

Tydzień IV. Pod ziemią, pod wodą.

 • Wzbogacanie wiadomości na temat bogactw naturalnych,
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wzbogacanie słownictwa,
 • Rozwijanie sprawności fizycznej i umiejętności współpracy
 • Poznanie kształtu litery w, W, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter,
 • Wzbogacanie wiadomości na temat podwodnych zwierząt, rozwijanie umiejętności współpracy,
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczby elementów, doskonalenie orientacji przestrzennej,
 • Wzbudzanie ciekawości świata, rozwijanie umiejętności współpracy podczas eksperymentowania,
 • Rozwijanie percepcji słuchowej, uwrażliwienie na muzykę klasyczną, rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności gry na niekonwencjonalnych instrumentach, kształtowanie umiejętności wykonywania pracy do końca,
 • Kształtowanie zmysłów (dotyku i wzroku), doskonalenie współpracy, trening integracji sensorycznej,

 

 

ZŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE W GRUDNIU

 

Tydzień I. Wiadomość z daleka

 • Poznanie różnych sposobów przekazywania wiadomości. Poszerzenie wiadomości o poczcie, zapoznanie z symbolem Poczty Polskiej. Poznanie zawodu listonosza, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w różnych zawodach.
 • Poznanie kształtu litery k, K, zachęcanie do nauki czytania, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej i głoskowej, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, utrwalenie adresu zamieszkania.
 • Zapoznanie z wyglądem monet, utrwalanie wyglądu cyfr, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności przeliczania, kształtowanie rozumienia wartości pieniądza, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie.
 • Kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności.
 • Poznanie tradycji związanych z mikołajkami, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), wzmacnianie poczucia własnej wartości. 

 

Tydzień II. Zima tuż-tuż…

 • Zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi charakterystycznymi dla zimy Poznanie sposobów ochrony przed zimnem i zasad bezpiecznej zabawy, rozwijanie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania ich nazw, nauka oceniania różnych zachowań poprzez rozpoznawanie i nazywanie emocji im towarzyszących.
 • Poznanie zjawiska tworzenia się śnieżynek (płatków śniegu), poznanie właściwości śniegu i lodu, kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanej rzeczywistości, rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonych eksperymentów.
 • Doskonalenie umiejętności odwzorowywania, wdrażanie do zgodnego współdziałania w zespole.
 • Poznanie kształtu litery r, R, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, rozwijanie wyobraźni, rozwijanie świadomego odbioru i oceny dzieł sztuki.
 • Rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 6, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego, utrwalanie nazw figur geometrycznych.
 • Uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej, rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej postawy ciała.

Tydzień III ,,Święta tuż, tuż.”

 • Poznanie pojęcia „życzliwość” na podstawie tekstu opowiadania i różnych przykładów, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i logicznego myślenia, doskonalenie orientacji w przestrzeni, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do życzliwości wobec innych nie tylko od święta
 • Utrwalanie wyglądu i brzmienia poznanych liter, doskonalenie umiejętności koncentracji na słowie czytanym, doskonalenie umiejętności budowania spójnych i logicznych wypowiedzi, ćwiczenia analizy słuchowej, rozwijanie wyobraźni, doskonalenie sprawności manualnej, wdrażanie do uważnego słuchania poleceń
 • Utrwalenie nazw figur geometrycznych, doskonalenie umiejętności przeliczania, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, dostrzeganie naprzemienności w tworzeniu rytmu, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie zabaw kierowanych i swobodnych, w sali i w ogrodzie
 • Poznanie wybranej kolędy oraz znaczenia słowa „kolędnicy”, rozwijanie umiejętności wokalnych i wrażliwości muzycznej oraz tężyzny fizycznej, ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia
 • Utrwalanie wiadomości na temat świąt Bożego Narodzenia, ćwiczenie pamięci, dostarczanie wrażeń sensorycznych, rozwijanie motoryki małej i wyobraźni przestrzennej, ukazywanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku

 

.

ZŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE W LISTOPADZIE

 

Tydzień I i II. „Mała i duża Ojczyzna”.  

.

 • Poznanie pojęć: patriotyzm, ojczyzna, troska, poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie wrażliwości, empatii, umiejętności nazywania uczuć i emocji.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw symboli narodowych.
 • Poznanie kształtu litery m, M, zachęcanie do nauki czytania, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej i głoskowej.
 • Rozpoznawanie i pisanie cyfry 4, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 4, rozwijanie umiejętności przeliczania, doskonalenie układania rytmów. Utrwalenie kształtu i nazw podstawowych figur geometrycznych.
 • Rozwijanie umiejętności muzycznych, rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego.
 • Rozwijanie sprawności motoryki małej i dużej.
 • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.
 • Kształtowanie właściwych postaw na uroczystościach przedszkolnych.

 

Tydzień III. „Nasze zmysły”.  

.

 • Poznanie pojęć: zmysły i ich funkcji.
 • Przypomnienie części ciała i roli niektórych organów.
 • Poznanie kształtu litery D, d, zachęcanie do nauki czytania, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej i głoskowej.
 • Rozpoznawanie i pisanie cyfry 5, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 5, rozwijanie umiejętności przeliczania, doskonalenie układania rytmów. Utrwalenie kształtu i nazw podstawowych figur geometrycznych.
 • Rozwijanie umiejętności muzycznych, rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego.
 • Rozwijanie sprawności motoryki małej i dużej.
 • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.
 • Zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała.
 • Kształtowanie właściwych postaw w Teatrze – miejscach kulturalnych.
 • Kształtowanie umiejętności odwzorowywania.
 • Doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonego eksperymentu, doświadczenia.
 • Kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznania różnych artykułów.
ZŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE W PAŹDZIERNIKU

 Tydzień I. „Jesień w sadzie”.  

 • Uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody i jej walory.
 • Poznanie owoców dojrzewających jesienią.
 • Wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin.
 • Rozwijanie  postawy tolerancji i szacunku wobec innych
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Rozwiązywanie zadań doskonalących umiejętności matematyczne;
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia rytmów.
 • Rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki.
 • Rozwijanie sprawności motoryki małej i dużej.
 • Kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), rozwijanie samodzielności.
 • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.
 • Kształtowanie właściwych postaw na uroczystościach przedszkolnych

 

Tydzień II. ,,Jesień w ogrodzie”.

 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i obserwowania przyrody
 • Rozwijanie  sprawności językowej, poszerzanie słownika czynnego i biernego, ćwiczenie uważnego słuchania.
 • Doskonalenie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej.
 • Ćwiczenie umiejętności klasyfikacji, zauważania związków przyczynowo – skutkowych.
 • Kształtowanie umiejętności odwzorowywania.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania.
 • Zdobywanie wiedzy o warzywach jesiennych i ich cechach charakterystycznych.
 • Rozwijanie umiejętności śpiewania piosenki, ilustrowania treści utworu ruchem, kształcenie zręczności i poczucia „pulsu” w muzyce, rozwijanie słuchu fonematycznego.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej, sprawności grafomotorycznej, fizycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie.

 

 

 

ZŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE WE WRZEŚNIU

 

Tydzień I. Znowu razem!

 • Przypomnienie imion dzieci w grupie i sposobów witania się, nawiązywanie relacji rówieśniczych, integracja grupy.
 • Poznanie/przypomnienie miejsc w sali, formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu i ich wdrażanie.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała.
 • Rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki.
 • Rozwijanie sprawności motoryki małej i dużej.
 • Nazywanie i rozpoznawanie niektórych stanów emocjonalnych, np. tęsknota, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), rozwijanie samodzielności, doskonalenie umiejętności współpracy.

Tydzień II. W naszym przedszkolu

 • Utrwalenie wiedzy o nazwach i wyposażeniu pomieszczeń przedszkolnych i osobach pracujących w przedszkolu, rozwijanie szacunku do wszystkich osób pracujących w przedszkolu.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania opowiadań, rozwijanie sprawności językowej, poszerzanie słownika czynnego, ćwiczenie uważnego słuchania wiersza, rozumienia żartów słownych, analizy sylabowej.
 • Wskazywanie i nazywanie kierunków od osi własnego ciała, zauważania związków przyczynowo – skutkowych.
 • Integracja grupy, nawiązywanie relacji rówieśniczych, poszerzenie wiedzy o zabawkach oraz sprzętach używanych w przedszkolu i na placu zabaw, poznanie zasad bezpieczeństwa.
 • Poszerzenie wiedzy o zasadach utrzymania higieny, przedmiotach używanych w łazience.
 • Rozwijanie umiejętności śpiewania piosenki, ilustrowania treści utworu ruchem, kształcenie zręczności i poczucia „pulsu” w muzyce, rozwijanie słuchu fonematycznego.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej, sprawności grafomotorycznej, fizycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Tydzień III. „Jesteśmy podobni, a jednak różni”.  

 • Poznawanie sposobów kulturalnego komunikowania się;
 • Podniesienie samooceny – pogodzenie się z innością;
 • Kształtowanie poczucia własnej inności;
 • Uwrażliwienie dzieci na to, że każdy jest inny i posiada swoje indywidualne cechy;
 • Rozwijanie postawy tolerancji i szacunku wobec innych;
 • Poznawane siebie, swoich mocnych stron. Wskazywanie na różnice i podobieństwa między dziećmi;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • Poprawne posługiwanie się zwrotami rano, południe, po południu, wieczór;
 • Rozwiązywanie zadań doskonalących umiejętności matematyczne;
 • Rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki;
 • Rozwijanie sprawności motoryki małej i dużej;
 • Nazywanie i rozpoznawanie niektórych stanów emocjonalnych, np. gniew, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), rozwijanie samodzielności.

Tydzień IV. ,,Bezpieczni na drodze ”.

 • Rozszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze;
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i obserwowania środowiska;
 • Rozwijanie sprawności językowej, poszerzanie słownika czynnego i biernego, ćwiczenie uważnego słuchania, rozumienia żartów słownych;
 • Doskonalenie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej;
 • Wskazywanie i nazywanie kierunków od osi własnego ciała, ćwiczenie umiejętności klasyfikacji, zauważania związków przyczynowo – skutkowych;
 • Rozwijanie umiejętności śpiewania piosenki, ilustrowania treści utworu ruchem, kształcenie zręczności i poczucia „pulsu” w muzyce, rozwijanie słuchu fonematycznego;
 • Rozwijanie sprawności ruchowej, sprawności grafomotorycznej, fizycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Marzec
Założenia Dydaktyczno – Wychowawcze

 1. „Dinozaury”
 • Wzbogacenie wiedzy z zakresu prehistorii;
 • Wzbogacanie wiedzy na temat charakterystycznych roślin okresu pehistorii;
 • Rozbudzanie zainteresowań dzieci;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • Ćwiczenie koncentracji uwagi;
 • Rozwijanie syntezy i analizy słuchowej;
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych;
 • Ćwiczenie pamięci;
 • Ćwiczenie koordynacji ruchowej,
 • Rozwijanie spostrzegawczości oraz myślenia przyczynowo – skutkowego;
 • Rozwijanie sprawności manualnej;
 • Rozwijanie mowy;
 • Rozwijanie twórczego myślenia.

Wiersz „Dinozaury”

Aleksandra Wojtyła

Dinozaury to takie stworzenia,
których już od dawna na świecie nie ma.

Niektóre były duże, wielkości wieżowca,
a inne małe, na przykład jak owca.

Drapieżny tyranozaur był groźny szalenie,
jego się bało każde stworzenie.

Jak szedł to wokół ziemia drżała,
siał pośród zwierząt strachu bez mała.

Największe były brontozaury chyba,
ich szyje sięgały prawie do nieba.

Skubały listki z koron drzew,
smakował im także mały krzew.

Pterozaury to gady, które latały,
one naszym ptakom początek dały.

Diplodoki to gady pływające,
ich rozmiary były imponujące.

Dinozaury wyginęły miliony lat temu
i do dzisiaj nie wiemy czemu.

Krążą na ten temat różne spekulacje
i do końca nie wiadomo, kto ma racja.

 

      2. „Dźwięki filharmonii” 

      3. „Kino i teatr”

 • Ćwiczenie analizy i syntezy sylabowej,
 • Doskonalenie umiejętności w rozpoznaniu poznanych liter i cyfr,
 • Ćwiczenia w formułowaniu wypowiedzi w zdania.
 • Utrwalenie poznanych znaków graficznych <,>,
 • Przeliczanie w zakresie 10.
 • Ćwiczenia słuchowe z muzyką,
 • Ćwiczenia rytmiczne z instrumentami,
 • Rytmy – prezentowanie rytmów za pomocą różnych reprezentacji,
 • Poszerzenie wiadomości dotyczących instrumentów perkusyjnych, dętych, strunowych oraz wszystkich dziedzin sztuki.
 • Wzbogacenie słownictwa czynnego i biernego.
 • Ćwiczenia orientacyjno – porządkowe.

Wiersz „Teatr”

J.Koczanowska

Teatr to miejsce jest niezwykłe,

zaczarowana każda chwila,

kurtyna w górę się unosi

i przedstawienie rozpoczyna.

Na scenie dzieją się historie

wesołe, smutne, zagadkowe,

można do kraju baśni trafić

i poznać światy całkiem nowe.

Można się wzruszyć, rozweselić,

nauczyć wielu mądrych rzeczy,

uważnie patrzeć, pilnie słuchać,

ciekawym być i bardzo grzecznym.

 

 

Luty
Założenia Dydaktyczno – Wychowawcze

1. „Jak sobie rardzą zwierzęta zimą?”

 • Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta;
 • Utrwalanie wiadomości na temat ptaków zimujących w Polsce;
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • Ćwiczenie koncentracji uwagi na zadaniu;
 • Dostrzeganie przyczyny i skutków sytuacji życiowych;
 • Rozwijanie sprawności manualnej w tym doskonalenie cięcia nożyczkami;
 • Stwarzanie okazji do dłuższych logicznych wypowiedzi;
 • Odszukiwanie pasujących elementów i łączenie ich w całość;
 • Poznanie sposobów dokarmiania zwierząt zimą;
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych;
 • Rozwijanie pamięci i mowy.

Piosenka „Pomóż ptakom”

1. Zastukały ptaszki w okno:
Hejże, hejże, dzieci!
Zima mrozem przestraszyła,
śnieżek z nieba leci.
Ref.: Dajcie ptaszkom ziarenek
i okruszków chleba!
Gdy na dworze zima
ptakom pomóc trzeba.
2. Tata zbija z desek karmnik,
chleb szykuje mama,
słonecznika ziarnka dzieci
wsypią tutaj zaraz.
Ref.: Dajcie ptaszkom….
3. Ile ptaków jest w karmniku,
Jak bardzo się cieszą.
Za jedzenie świergotaniem
podziękują dzieciom.
Ref.: Dajcie ptaszkom….

2. „Jakie sporty uprawia Pani zima?”

 • Wzbogacanie wiedzy na temat charakterystycznych cech zimy;
 • Poszerzenie wiadomości na temat Olimpiady sportowej,
 • Poznawanie zasad i miejsca bezpiecznych zabaw zimowych;
 • Rozwijanie umiejętności sensownego łączenia obrazków w grupy;
 • Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby;
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych;
 • Ćwiczenie koncentracji uwagi;
 • Rozwijanie umiejętności odróżniania sformułowania prawdziwego od fałszywego;
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w zabawach;
 • Doskonalenie czytania prostych tekstów,
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych;
 • Rozwijanie sprawności manualnej;
 • Wyodrębnianie głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie.
 • Rozwijanie twórczego myślenia.
 • Pielęgnowanie wśród dzieci szacunku i współzawodnictwa w zasadach fair play.

Wiersz Wandy Grodzieńskiej

„Jak zima lutemu jeden dzień odebrała”

                                                                                              Do pieczary królowej Zimy

                                                                                            Idą tłumnie zwierzęta i ptaki.

                                                                                            -Ratuj, pani, bardzo prosimy,

                                                                                           Już nam Luty dał się we znaki.

                                                                                          Całą ziemię skuł twardym lodem,

                                                                                           Wichrem mrozi i morzy głodem.

                                                                                            Pani Zimo, bądź Zimą dobrą:

                                                                                          Przed złym Lutym zwierzęta obroń!

                                                                                             Zima groźnie klasnęła w dłonie.

                                                                                         – Wracaj, Luty, twym rządom koniec!

                                                                                              A zły Luty za głowę się złapał.

                                                                                    -Przecież jeszcze mam dzionek na zapas.

                                                                                           Matko Zimo, proszę, nie wzbraniaj

                                                                                                  I nie skracaj mi panowania.

                                                                                              Zima na to: – Nie dam za karę!

                                                                                                 Nabroiłeś już ponad miarę.

                                                                                       Przez rok cały posiedzisz w pieczarze,

                                                                                                 A na ziemię odleci Marzec!

 

Piosenka „Sport to zdrowie”

Sport to zdrowie! – woła zima.
Nic nas w domu nie zatrzyma.
Choć mróz szczypie w uszy, aj, aj, aj,
Nura w zaspę śniegu daj!
Choć mróz szczypie w uszy, aj, aj, aj,
Nura w zaspę śniegu daj!

Gdy na stoku szlak przetarty
Trzeba wybrać się na narty.
I szusować szu, szu, szu,
Nawet jeśli braknie tchu.
I szusować szu, szu, szu,
Nawet jeśli braknie tchu.

Wzywa tafla lodowiska,
W piruecie łyżwa błyska.
Skok z obrotem: hop, la, la
I w hokeja jeszcze gra.
Skok z obrotem: hop, la, la
I w hokeja jeszcze gra.

A na sankach saneczkarze
Jadą sami albo w parze.
Pokrzykują: – Hej, hej, hej,
A ty zimny wietrze wiej!
Pokrzykują: – Hej, hej, hej,
A ty zimny wietrze wiej!

3. „Który żywioł jest najważniejszy?”

 • Poszerzenie wiadomości na temat żywiołów,
 • Poznanie negatywnych i pozytywnych aspektów występowania poszczególnych żywiołów,
 • Ćwiczenia motoryki małej : wydzieranka,
 • Wzbogacanie Słownika,
 • Kształtowanie pamięci w ćwiczeniach słuchowych i wzrokowych,
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności zbiorów,
 • Tworzenie zbiorów równolicznych,
 • Stwarzanie okazji do pracy w zespołach i grupach,
 • Doskonalenie pamięci odtwórczej,
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami: przegrana / wygrana,
 • Rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej,
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,
 • Wdrażanie zasad bezpieczeństwa,

Wiersz „Żywioły”

Jolanta Wybieralska

Słońce to żywioł, który ogrzewa
Wszystko dokoła, nie tylko drzewa
Umiera życie w każdej roślinie
Wszędzie powstają nowe pustynie

Woda to życie, lecz gdy jej dużo
Gdy ciągle pada i gdy są burze
Zalewa ziemię całą dokoła
Pod wodą leżą obszerne pola

Ogień to żywioł też bardzo groźny
Pali się nawet, gdy dzień jest mroźny
Spala na popiół dosłownie wszystko
Zostaje tylko pogorzelisko

Życie to światło, życie to woda
I wiatr na polach, ziemia w ogrodach
Życie to ludzie przeróżnych ras
Życie to wszystko, co otacza nas

4. „W karnawale wybieramy się na bale”

 • Rozwijanie więzi społecznych;
 • Zabawy wzmacniające poczucie pewności siebie;
 • Rozwijanie wyobraźni twórczej
 • Kształtowanie wiedzy na temat karnawału
 • Poznanie tradycji karnawałowych
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 •  Kształtowanie poczucia rytmu i słuchu muzycznego
 • Doskonalenie liczenia w zakresie 10,
 • Rozwijanie kreatywności po0dczas zabaw ruchowych i wykonywania prac plastycznych,
 • Zwrócenie uwagi na estetyczne wykonywanie prac.

Piosenka

 • „Karnawałowy bal” A. Galica T. Pabisiak

   

  Kto przebierze się za misia?

  Kto za królewicza?

  A kto z dzielnym Indianinem będzie tańczył dzisiaj?

  Biegnie zając za piratem, pajac robi miny.

  A królewny rozrzucają wstążek serpentyny

  Karnawałowa zabawa, karnawałowy bal.

  Kto nie bawi się z nami, temu będzie żal. x2

  Sypie, sypie się konfetti, fruną baloniki.

  Słychać śmiechy, słychać brawa i dźwięki muzyki.

  To karnawał jest w przedszkolu, wszyscy się bawimy.

  Raz na lewo, raz na prawo, w tańcu zakręcimy.

  Karnawałowa zabawa, karnawałowy bal.

  Kto nie bawi się z nami, temu będzie żal. x2

  Wiersz „Karnawał”
  Grażyna Gryszkiewicz
  W styczniu karnawał się rozpoczyna –
  bawią się ludzie na całym świecie.
  To czas maskarad, zabaw i balów,
  więc weźcie mapę i jeśli chcecie,
  zobaczcie sami, gdzie trwa karnawał:
  w Polsce, w Londynie, w Belgii i w Danii,
  w pięknej Wenecji, także w Hiszpanii.
  Bawią się Niemcy, Brazylijczycy,
  w salach balowych i na ulicy.
  Na maskaradach i hucznych balach
  stroje wyłącznie karnawałowe:
  maseczki, pióra, śmieszne przebrania,
  wszystkie błyszczące i kolorowe.
  W przedszkolu także bal się odbędzie,
  więc, moi mili, też ruszcie głową
  i przygotujcie z mamą i tatą
  własną kreację karnawałową

Styczeń
Założenia Dydaktyczno – Wychowawcze

1. „Mijają dni, tygodnie, miesiące, pory roku.”

2. „Układ słoneczny”

3. „Kto to taki: mama mamy, tata taty?”

Grudzień
Założenia Dydaktyczno – Wychowawcze

1. „O czym w święta każdy z nas pamięta?” , „Co cieszy Mikołaja?”

 • Zapoznanie ze zwyczajami i tradycjami panującymi w kraju w okresie Świąt Bożego Narodzenia;
 • Uważne słuchanie utworów literackich;
 • Poznanie tradycyjnych potraw świątecznych;
 • Zapoznanie z krótką historią Bożego Narodzenia;
 • Zachęcanie do włączania się w przygotowania do Świąt;
 • Rozbudzenie zainteresowania kulturą innych państw;
 • Rozwijanie mowy;
 • Ćwiczenie koncentracji uwagi;
 • Stwarzanie okazji do swobodnej ekspresji słownej i ruchowej;
 • Dostrzeganie potrzeb innych;
 • Kształtowanie prawidłowej postawy ciała;
 • Doskonalenie poczucia rytmu;
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w parze;
 • Stymulowanie zmysłów; wzroku, słuchu, węchu;
 • Ustalanie co w jakiej kolejności trzeba zrobić, żeby osiągnąć cel;
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania;
 • Ustalanie równoliczności zbiorów;
 • Rozwijanie sprawności manualnej;
 • Tworzenie ozdób Bożonarodzeniowych;
 • Wdrażanie do utrzymywania porządku podczas wykonywania prac plastycznych;

Wiersz „Mikołajki” 

Dorota Gellner

W kapeluszu ze wstążkami
biegnie Zima ulicami.
W srebrnych dłoniach ma koszyczek,
a w koszyku mnóstwo życzeń.

– Dokąd biegniesz, zimo biała?
– Do każdego Mikołaja! Do tych zwykłych i Tych Świętych – wszystkim dzisiaj dam prezenty.
– A jakie?
– Lukrowaną laseczkę, czapkę ze szklanym dzwoneczkiem, jeden lodowy kwiatek, brodę z cukrowej waty…
– I co jeszcze?
– Pomponik niebieski, kota, co cicho mruczy, trzy oswojone bajki – dla wszystkich Mikołajów – Mikołajki.

Piosenka „Kolędowy Czas”

Las wokoło śpi
Sypie biały śnieg
Ziemia cicho drży
Dzwonów słychać śpiew
Noc otula świat
Srebrem niebo lśni
Wieje dobry wiatr
I osusza łzy
Śpij Syneczku zamknij oczka
Do stajenki przyszła nocka
Pierwszej gwiazdy już na niebie blask
W kolędowy czas
Śpij Syneczku czuwa świat
Rozświetlone okna chat
Kołysankę śpiewa Matka
W kolędowy czas
W kolędowe dni
Pachnie ciastem dom
Płomień świecy drży
Ciepły każdy kąt
W kolędowy czas
Jasny wstaje dzień
Bratem cały świat
Nocą dobry sen
Śpij Syneczku zamknij oczka
Do stajenki przyszła nocka
Pierwszej gwiazdy już na niebie blask
W kolędowy czas
Śpij Syneczku czuwa świat
Rozświetlone okna chat
Kołysankę śpiewa Matka
W kolędowy czas.

Wiersz:„ Wigilia”

J. Koczanowska

Już choinka pięknie przystrojona

i na sianku opłatek spoczywa

mama głośno do stołu zaprasza

bo już pierwsza gwiazdka zaświeciła.

Wszyscy sobie życzenia składają

najpiękniejsze, świąteczne i szczere

babcia nawet łezkę uroniła

bo jest miłość, radość i wzruszenie.

2. „Jak to z węglem było?”

 • Wzbogacanie słownika czynnego i biernego.
 • Poszerzenie wiedzy na temat surowców wydobywanych w Polsce.
 • Doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego.
 • Planowanie pracy na kartce papieru.
 • Kształtowanie umiejętności globalnego czytania prostych wyrazów.
 • Przewidywanie skutków działania.
 • Ćwiczenie percepcji słuchowej, wzrokowej.
 • Doskonalenie umiejętności współdziałania w parze i w grupie.
 • Poszerzenie wiadomości na temat cyfr i figur geometrycznych.

Wiersz ,, Paprocie tutaj rosły”

M. Terlikowska

Paprocie tutaj rosły

Paprocie wielkie jak sosny.

Aż spłynął lodowiec z północy,

Wdarł się w gęstwinę paproci.

Paprocie przyjęła ziemia.

Cały las w ziemi kamieniał

Zapadał głębiej i głębiej.

Czerniał i twardniał na węgiel

I tylko górnik dziś chodzi

Wśród skamieniałych paproci.

Piosenka „Praca górnika”

Ciemno tak ciemno tak
Ciemno że aż strach
Słychać stuk słychać buch
Głośne pah pah pah
Wali ktoś z całych sił
Leci kurz i pył
Wprawia w ruch kilof młot
Że aż cieknie pot
To górnik to górnik
W podziemiu przebywa
To górnik to górnik
On węgiel wydobywa
Wcale to nie jest żart
Węgiel to jest skarb
Dla nas tak górnik to
Wykopuje go
Z węgla prąd będzie w mig
Kiedy zrobisz pstryk
Światło jest radio gra
W mieście tramwaj gna
To górnik to górnik
W podziemiu przebywa
To górnik to górnik
On węgiel wydobywa
To górnik to górnik
W podziemiu przebywa
To górnik to górnik
On węgiel wydobywa

Listopad
Założenia Dydaktyczno – Wychowawcze

1. „Każdy przedszkolak to mały Polak”

 • Przypomnienie Polskich symboli narodowych;
 • Kształtowanie postaw patriotycznych;
 • Rozwijanie pamięci podczas nauki polskiego hymnu;
 • Poszerzanie wiedzy na temat ojczyzny;
 • Dostrzeganie piękna i wartości polskiej tradycji, kultury, nauki i sztuki;
 • Poznanie wybranych krajobrazów charakterystycznych dla naszego kraju;
 • Poznanie ważniejszych regionów Polski i znajdujących się tam bogactw naturalnych;
 • Aktywne słuchanie wierszy i legend o tematyce patriotycznej;
 • Prezentowanie swoich umiejętności przed innymi podczas uroczystości przedszkolnej;
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych;
 • Nauka tańca ludowego – Krakowiak
 • Rozwijanie mowy i myślenia
 • Wdrażanie się do respektowania umów a także znoszenia porażek;
 • Kodowanie
 • Ćwiczenie koncentracji uwagi;

2. ” W co się z nami bawi jesienny wiatr?

 • Poznanie zjawisk atmosferycznych występujących jesienią;
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ilustracji;
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej, koncentracji uwagi oraz pamięci;
 • Nauka wierszy i piosenek o tematyce jesiennej.
 • Kształtowanie poczucia rytmu i szybkiej reakcji na zmiany w przebiegu melodii.
 • Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.
 • Poruszanie się w przestrzeni wg podanej instrukcji;
 • Klasyfikowanie
 • Nazywanie części ciała drugiej osoby i wskazywanie różnic w stosunku do własnej osoby;
 • Uwrażliwienie na dbałość o estetykę prac plastycznych.
 • Kształtowanie zwinności i zręczności

Piosenka

„Jest takie miejsce – Polska”

( Sł. i muz. Zozi)

jest takie miejsce na mapie świata
gdzie mieszka mama ja , no i tata
gdzie płynie Wisła
Gdzie są Mazury
u góry Bałtyk
na dole góry

tu swą wielkością wszystkich zachwyca
miasto Warszawa – nasza stolica
a orła zdobi korona
flaga powiewa Biało-czerowna

to Polska właśnie
to moje miejsce
tutaj mocniej bije mi serce
to Polska właśnie
to moje miejsce
tutaj mocniej bije mi serce

Polska, Polska

gdzieś nad wierzbami szu,mi muzyka
ta od Szopena, od Fryderyka
tu , koleżanko oraz kolego
tak wiele miejsca jest dla każdego

to Polska właśnie
to moje miejsce
tutaj mocniej bije mi serce
to Polska właśnie
to moje miejsce
tutaj mocniej bije mi serce

Polska, Polska

w tych wielkich miastach
i małym wioskach
to nasza wspólna ojczyzna – Polska, Polska, Polska
Polska, Polska, Polska, Polska

to Polska właśnie
to moje miejsce
tutaj mocniej bije mi serce
to Polska właśnie
to moje miejsce
tutaj mocniej bije mi serce

Polska, Polska

Wiersz 

„Symbole narodowe ”

Anna Bomba

Hymn naszej ojczyzny,
„Mazurek Dąbrowskiego”,
śpiewamy, stojąc na baczność –
pamiętaj, mój kolego.

Biało-czerwona flaga
łączy wszystkich rodaków.
Tak było, jest i tak będzie,
od Gdańska aż po Kraków.

Biały Orzeł w koronie
polskich granic pilnuje,
a wiara, nadzieja i miłość
silną Polskę buduje.

Piosenka

„Psotny deszczyk ”

(sł. i muz. Krystyna Gowik)

Wiersz

„Deszcz”

Dorota Gellner

Deszcz otworzył pod chmurami
mokrą skrzynkę ze skarbami.
I już lecą na dół z góry
Mokrych skarbów całe fury:

deszczowe kokardy, deszczowe balony
spadają na dachy, na złote balkony.
Siadają na wieżach, lądują w kominach
a my się cieszymy, że padać zaczyna!

3. „Jakie plany na jesień maja zwierzęta/”

 • Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta;
 • Utrwalanie wiadomości dotyczących jesiennych zwyczajów zwierząt leśnych;
 • Rozwijanie umiejętności sensownego łączenia w pary;
 • Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby;
 • Dostrzeganie regularności rymów;
 • Ćwiczenie koncentracji uwagi;
 • Dostrzeganie regularności i powtarzalności rytmów;
 • Kontynuowanie i układanie rytmów- Rozwijanie umiejętności odróżniania sformułowania prawdziwego od fałszywego;
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w zabawach;
 • Rozwijanie syntezy i analizy słuchowej;
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych;
 • Rozwijanie sprawności manualnej;
 • Rozwijanie mowy i myślenia.

 

Październik
Założenia Dydaktyczno – Wychowawcze

1. „Jesień w lesie i w parku”

 • Rozpoznawanie oznak Jesieni.
 • Ćwiczenia w obserwowaniu zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Rozpoznawanie darów jesieni: owoców, liści drzew.
 • Dopasowywanie obrazków w pary.
 • Praca w grupie i w parach.
 • Ćwiczenie umiejętności interpersonalnych.
 • Wykorzystywanie materiałów naturalnych w naturalnym procesie nauki i w procesie poznawczych.
 • Tworzenie gier planszowych przy użyciu materiałów naturalnych.
 • Rytmy
 • Ćwiczenie pamięci mechanicznej, krótkotrwałej.
 • Ćwiczenia koordynacji wzrokowo- słuchowo – ruchowej.

2. „Kto może być nauczycielem?”

 • Poszerzenie wiadomości na temat zawodu nauczyciela.
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, myślenie logicznego.
 • Ćwiczenie pamięci mechanicznej , krótkotrwałej.
 • Ćwiczenie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej.
 • Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie lub parze.
 • Rozwijanie inwencji twórczej;
 •  Rozwijanie umiejętności syntezy i analizy słuchowej.
 • Uwrażliwienie na odczucia innych w szczególności osób starszych.
 • Poszerzenie kompetencji dotyczących występów artystycznych

3.  „Jak powstaje chleb?”

 • Rozwijanie sprawności manualnej;
 • Wzbogacanie słownictwa czynnego;
 • Udział w warsztatach piekarniczych.
 • Rozwijanie zmysłu dotyku, smaku.
 • Ćwiczenie myślenia kreatywnego.
 • Poszerzenie wiedzy na temat wytwarzania produktów spożywczych.
 • Doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych.

4. „Jak jesienią dbać o zdrowie?”

 • Wdrażanie do respektowania uzgodnionych umów;
 • Przeliczanie w dostępnym zakresie;
 • Porównywanie liczebności zbiorów;
 • Rozwijanie motoryki małej podczas czynności manipulacyjnych;
 • Tworzenie prac plastycznych zgodnie z tematem;
 • Stwarzanie okazji do swobodnej ekspresji słownej i plastycznej;
 • Zachęcanie do wypowiadania się na temat wysłuchanych tekstów literackich;
 • Kształtowanie skupienia uwagi podczas wypowiedzi koleżanek i kolegów;
 • Poznanie zasad piramidy żywienia;
 • Zachęcanie do sięgania po zdrowe produkty;
 • Propagowanie zdrowego stylu życia;
 • Kształtowanie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego;
 • Układanie obrazków wg kolejności zdarzeń;
 • Kształtowanie pracy dużych grup mięśniowych;
 • Uświadomienie jak ważny jest ruch dla zdrowia;
 • Rozwijanie słuchu muzycznego;

Piosenka

„Kap, Kap”

(sł. i muz. Agnieszka Kopacz)

1.
Kap! Kap! Z nieba leci woda
Kap! Kap! Weź parasol, weź.
Kap! Kap! Jesienna pogoda.
Ciesz się, ciesz!
Ref.
Pierwsza kropelka,
druga kropelka,
trzecia kropelka.
Chyba idzie deszcz!
2.
Kap! Kap! Na nogach kalosze.
Kap! Kap! W wodzie cały świat.
Kap! Kap! Do kałuży wskoczę:
Chlap! Chlap! Chlap!
Ref.
Pierwsza kropelka,
druga kropelka,
trzecia kropelka.
Chyba idzie deszcz!
3.
Kap! Kap! Choć jesienią szaro.
Kap! Kap! Nie nudzimy się.
Kap! Kap! Dziś w jesienne dźwięki
Wsłucham się.
Ref.
Pierwsza kropelka,
druga kropelka,
trzecia kropelka.
Chyba idzie deszcz!

Piosenka

„Młynarz”

(sł. i muz. Katarzyna Godzisz )

Kręci się koło i robi chlap chlap ,chlap chlap

A młynarz pracuje i w nocy i w dzień, o tak

I miele tam wszystko na drobny pył

Do pracy w młynie nie braknie mu sił,

o nie, o nie, o nie o nie, o nie, o nie

Uruchom koło i maszyny dwie, o tak

Niech robią tą mąkę na pyszny chleb, raz ,dwa

I bułki i chlebek już robią się

Ze smakiem każdy chętnie je zje

o tak, o tak, o tak o tak, o tak, o tak

Gdy zbiory wyrosną na polach raz dwa, o tak

Znów koło się kręci i robi chlap chlap, chlap chlap

Gdy słońce świeci to wszystko tu rośnie

Mamy na twarzach uśmiechy radosne

o tak, o tak, o tak o tak, o tak, o tak

Piosenka 

„Idą witaminki”

(muz. i sł. K. Gowik)

I. Zapukała raz marchewka do przedszkola,
za marchewką idą groszek i fasola.
Z tyłu się marchewka toczy i przeciera złote oczy.
Do przedszkola dzisiaj chcemy wszystkie wejść!
Ref.: Idą, idą witaminki dla całej przedszkolnej rodzinki.
Samo zdrowie, samo zdrowie, każdy ci to powie!
Samo zdrowie, samo zdrowie, każdy ci to powie!
II. Nagle znowu do przedszkola dzwoni dzwonek,
a za drzwiami stoją warzywa spóźnione:
pomidory i koperek, dwa buraczki i selerek.
Do przedszkola dzisiaj chcemy wszystkie wejść!
Ref.: Idą, idą…
III. Już pietruszka tańczy na chudziutkich nóżkach,
a kalafior wkroczył prosto do garnuszka.
Dzieci szybko myją ręce i czekają, by czym prędzej
z jarzynkami przy stolikach spotkać się.
Ref.: Idą, idą…

Wiersz

„Pieczywo”

B. Szot
Przeczytajcie dzieciom wiersz o tym, jak powstaje chleb.
Skąd na stole, smaczny chlebek?
Rolnik sieje ziarno w glebę.
(gleba to jest ziemia czarna,
W której rośnie zboże z ziarna.)
Kiedy zboże jest dojrzałe,
Rolnik kosi je z zapałem, potem młóci,
W swych maszynach i wywozi plon do młyna.
Młynarz, w młynie, ziarno miele,
Białej mąki robi wiele.
Mąka trafia do piekarza,
Który ciasto z niej wytwarza.
Z ciasta robi: chleb, rogale…
W piecu piecze je wytrwale.
Jest pieczywo! „Ślinka leci”
Więc smacznego, drogie dzieci!

WRZESIEŃ
Założenia Dydaktyczno – Wychowawcze

1. „Jak być bezpiecznym?”

– Współtworzenie przyjaznej atmosfery;
– zapoznanie z imionami na krzesłach, w łazienkach i w szatni, kącików tematycznych w sali oraz zasad grupowych;
– Poznawanie wybranych środków transportu;
– Poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej. Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów;
– Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu;
– Poznanie wybranych znaków drogowych oraz ich podziału na znaki nakazujące, ostrzegawcze, znaki zakazu i informacyjne;
– Przypomnienie numeru alarmowego 112, oraz numerów do służb ratunkowych: 997, 998, 999;
– Słuchanie tekstów literackich i odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu;
– Rozwijanie sprawności manualnej;
– Zwracanie uwagi na prawidłowe trzymanie kredki i ołówka;
– Rozróżnianie części ciała;
– Doskonalenie pamięci mechanicznej

2. „Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?”

 • Rozpoznawanie oznak jesieni;
 • Korzystanie z naturalnych materiałów podczas tworzenia prac plastycznych;
 • Korzystanie z naturalnych materiałów podczas tworzenia prac plastycznych;
 • Zwracanie uwagi na prawidłowe trzymanie kredki i ołówka;
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania kolorów jesieni.
 • Rozróżnianie części ciała;
 • Doskonalenie pamięci, ćwiczenie myślenie logicznego.
 • Rozpoznawanie darów jesieni : kasztany, żołędzie, jarzębina, szyszki;
 • Doskonalenie poczucia rytmu i słuchu muzycznego;
 • Poznawanie grzybów jadalnych i trujących;
 • Doskonalenie sprawności fizycznej;
 • Słuchanie tekstów literackich i odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • Liczenie przedmiotów w zakresie 10.
 • Rozpoznawanie liczenia błędnego od poprawnego.

3.  „Jakie są moje supermoce?”

 • Współtworzenie przyjaznej atmosfery;
 • Rozpoznawanie emocji i ćwiczenia w umiejętności pokazywania ich za pomocą mimiki twarzy i gestów,
 • Poznanie technik radzenia sobie z emocjami trudnymi.
 • Nauka przeżywania emocji w sposób akceptowany społecznie.
 • Słuchanie tekstów literackich i odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu;
 • Rozwijanie sprawności manualnej;
 • Zwracanie uwagi na prawidłowe trzymanie kredki i ołówka;
 • Doskonalenie pamięci mechanicznej.
 • Ćwiczenia słuchowo- rytmiczne.

Piosenka

„Zbieramy grzyby”

Z wielkim koszem idzie jesień po lesie.
Co w tym koszu Pani Jesień nam niesie?

Kurki, rydze i maślaki,
borowiki i kozaki,
pozbieramy dziś.

Poszukamy żółtych kurek pod sosną.
Nad potokiem smaczne rydze nam rosną.

Kurki, rydze i maślaki,
borowiki i kozaki,
pozbieramy dziś.

Muchomora ominiemy z daleka.
Niech muchomor na złe muchy tu czeka.

Kurki, rydze i maślaki,
borowiki i kozaki,
pozbieramy dziś.

Piosenka

„Świat Emocji”

(sł. i muz. Krystyna Gowik)

Wiersz

„Rzepka”

Julian Tuwim

Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie,
Chodził te rzepkę oglądać co dzień.
Wyrosła rzepka jędrna i krzepka,
Schrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka!
Więc ciągnie rzepkę dziadek niebożę,
Ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może!

Zawołał dziadek na pomoc babcię:
„Ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się!”
I biedny dziadek z babcią niebogą
Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą!
Babcia za dziadka,
Dziadek za rzepkę,
Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę!

Przyleciał wnuczek, babci się złapał,
Poci się, stęka, aż się zasapał!
Wnuczek za babcię,
Babcia za dziadka,
Dziadek za rzepkę,
Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę!
Pocą się, sapią, stękają srogo,
Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą!

Zawołał wnuczek szczeniaczka Mruczka,
Przyleciał Mruczek i ciągnie wnuczka!
Mruczek za wnuczka,
Wnuczek za babcię,
Babcia za dziadka,
Dziadek za rzepkę,
Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę!
Pocą się, sapią, stękają srogo,
Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą!

Na kurkę czyhał kotek w ukryciu,
Zaszczekał Mruczek: „Pomóż nam, Kiciu!”
Kicia za Mruczka,
Mruczek za wnuczka,
Wnuczek za babcię,
Babcia za dziadka,
Dziadek za rzepkę,
Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę!
Pocą się, sapią, stękają srogo,
Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą!

Więc woła Kicia kurkę z podwórka,
Wnet przyleciała usłużna kurka.
Kurka za Kicię,
Kicia za Mruczka,
Mruczek za wnuczka,
Wnuczek za babcię,
Babcia za dziadka,
Dziadek za rzepkę,
Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę!
Pocą się, sapią, stękają srogo,
Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą!

Szła sobie gąska ścieżynką wąską,
Krzyknęła kurka: „Chodź no tu gąsko!”
Gąska za kurkę,
Kurka za Kicię,
Kicia za Mruczka,
Mruczek za wnuczka,
Wnuczek za babcię,
Babcia za dziadka,
Dziadek za rzepkę,
Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę!
Pocą się, sapią, stękają srogo,
Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą!

Leciał wysoko bocian-długonos,
„Fruńże tu, boćku, do nas na pomoc!”
Bociek za gąskę,
Gąska za kurkę,
Kurka za Kicię,
Kicia za Mruczka,
Mruczek za wnuczka,
Wnuczek za babcię,
Babcia za dziadka,
Dziadek za rzepkę,
Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę!
Pocą się, sapią, stękają srogo,
Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą!

Skakała drogą zielona żabka,
Złapała boćka – rzadka to gratka!
Żabka za boćka,
Bociek za gąskę,
Gąska za kurkę,
Kurka za Kicię,
Kicia za Mruczka,
Mruczek za wnuczka,
Wnuczek za babcię,
Babcia za dziadka,
Dziadek za rzepkę,
A na przyczepkę
Kawka za żabkę
Bo na tę rzepkę
Też miała chrapkę.

Tak się zawzięli, Tak się nadęli,
Ze nagle rzepkę
Trrrach!! – wyciągnęli!
Aż wstyd powiedzieć,
Co było dalej!
Wszyscy na siebie
Poupadali:
Rzepka na dziadka,
Dziadek na babcię,
Babcia na wnuczka,
Wnuczek na Mruczka,
Mruczek na Kicię,
Kicia na kurkę,
Kurka na gąskę,
Gąska na boćka,
Bociek na żabkę,
Żabka na kawkę
I na ostatku
Kawka na trawkę.

 

24
Kontrast