Biedronki

Nauczycielki: Aneta Mazurek, Marta Łukasiewicz
Opiekunka: Iwona Paluch

My Biedronki
My biedronki zgrana paka
Nie zgrywamy dziś mięczaka!

Do przedszkola chodzić lubimy,
Pokłady energii w sobie kłębimy.

Zobaczcie sami
Że jesteśmy zuchami!

Założenia Dydaktyczno-Wychowawcze
WRZESIEŃ

 

 1. „Bezpieczny przedszkolak”
  – Współtworzenie przyjaznej atmosfery;
  – Poznanie znaczków, kącików tematycznych w sali oraz zasad grupowych;
  – Poznawanie wybranych środków transportu;
  – Poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej. Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów;
  – Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu;
  – Poznanie zwodu policjanta oraz atrybutów związanych z jego pracą;
  – Poznanie wybranych znaków drogowych oraz ich podziału na znaki nakazujące, ostrzegawcze, znaki zakazu i informacyjne;
  – Poznanie numeru alarmowego 112, oraz numerów do służb ratunkowych: 997, 998, 999;
  – Słuchanie tekstów literackich i odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu;
  – Rozwijanie sprawności manualnej;
  – Zwracanie uwagi na prawidłowe trzymanie kredki i ołówka;
  – Doskonalenie umiejętności rozpoznawania kolorów;
  – Rozróżnianie części ciała;
  – Doskonalenie pamięci.

 

 1. „Jesień w parku i w lesie”
  – Rozpoznawanie oznak jesieni;
  – Korzystanie z naturalnych materiałów podczas tworzenia prac plastycznych;
  – Korzystanie z naturalnych materiałów podczas tworzenia prac plastycznych;
  – Zwracanie uwagi na prawidłowe trzymanie kredki i ołówka;
  – Doskonalenie umiejętności rozpoznawania kolorów;
  – Doskonalenie pamięci;
  – Rozpoznawanie darów jesieni : kasztany, żołędzie, jarzębina, szyszki;
  – Doskonalenie poczucia rytmu i słuchu muzycznego;
  – Rozpoznawanie zwierząt zamieszkujących las i park;
  – Poznawanie grzybów jadalnych i trujących;
  – Doskonalenie sprawności fizycznej;
  – Słuchanie tekstów literackich i odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

 

Założenia Dydaktyczno-Wychowawcze
Październik 

1.Jesień w sadzie i w ogrodzie
– Poznawanie różnych owoców i warzyw;
– Wzbogacanie słownictwa czynnego;
– Rozwijanie syntezy i analizy słuchowej;
– Rozpoznawanie warzyw i owoców za pomocą dotyku;
– Rozwijanie umiejętności wokalnych;
– Uświadomienie znaczenia wartości odżywczych owoców i warzyw;
– Rozwijanie sprawności manualnej;
– Poznawanie sposobu przechowywania różnych owoców i warzyw;
– Rozwijanie zmysłu węchu i smaku;
– Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.

2.Idzie jesień … do zwierząt
– Poruszanie się w przestrzeni wg podanej instrukcji;
– Nazywanie części ciała drugiej osoby i wskazywanie różnic w stosunku do własnej osoby;
– Wytyczanie kierunków od drugiej osoby i ustalanie co się tam znajduje ;
– Kształtowanie prawidłowego trzymania pędzla;
– Wdrażanie dbałości o estetykę prac plastycznych;
– Rozwijanie sprawności manualnej;
– Doskonalenie umiejętności spacerowania w parach;
– Kształtowanie zwinności i zręczności;
– Nauka prawidłowego czworakowania;
– Nabywanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała.

Założenia Dydaktyczno-Wychowawcze
Listopad
1. Polska – moja ojczyzna
– Zapoznanie z polskimi symbolami narodowymi;
– Kształtowanie postaw patriotycznych;
– Rozwijanie pamięci podczas nauki fragmentu polskiego hymnu;
– Rozwijanie wiedzy na temat ojczyzny;
– Dostrzeganie piękna i wartości polskiej tradycji, kultury, nauki i sztuki;
– Poznanie wybranych krajobrazów charakterystycznych dla naszego kraju;
– Poznanie ważniejszych regionów Polski i znajdujących się tam bogactw naturalnych;
– Aktywne słuchanie wierszy i legend o tematyce patriotycznej;
– Prezentowanie swoich umiejętności przed innymi podczas uroczystości przedszkolnej;
– Rozwijanie syntezy i analizy słuchowej;
– Rozwijanie umiejętności wokalnych;
– Rozwijanie sprawności manualnej;
– Rozwijanie mowy i myślenia.

2.Dbamy o zdrowie
– Wdrażanie do respektowania uzgodnionych umów;
– Dostrzeganie regularności i powtarzalności rytmów;
– Kontynuowanie i układanie rytmów;
– Przeliczanie w dostępnym zakresie;
– Porównywanie liczebności zbiorów;
– Rozwijanie motoryki małej podczas czynności manipulacyjnych;
– Tworzenie prac plastycznych zgodnie z tematem;
– Stwarzanie okazji do swobodnej ekspresji słownej i plastycznej;
– Zachęcanie do wypowiadania się na temat wysłuchanych tekstów literackich;
– Kształtowanie skupienia uwagi podczas wypowiedzi koleżanek i kolegów;
– Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny;
– Niwelowanie obawy przed wizytą u pediatry i stomatologa;
– Poznanie zasad piramidy żywienia;
– Zachęcanie do sięgania po zdrowe produkty;
– Propagowanie zdrowego stylu życia;
– Kształtowanie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego;
– Rozwijanie logicznego myślenia;
– Układanie obrazków wg kolejności zdarzeń.

Założenia Dydaktyczno-Wychowawcze
Grudzień
1. Zwierzęta szykują się do zimy
– Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta;
– Utrwalanie wiadomości dotyczących jesiennych zwyczajów zwierząt leśnych;
– Rozwijanie umiejętności sensownego łączenia 2 obrazków w pary;
– Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby;
– Dostrzeganie regularności rymów;
– Ćwiczenie koncentracji uwagi;
– Dostrzeganie regularności i powtarzalności rytmów;
– Kontynuowanie i układanie rytmów- Rozwijanie umiejętności odróżniania sformułowania prawdziwego od fałszywego;
– Rozwijanie umiejętności współdziałania w zabawach;
– Rozwijanie syntezy i analizy słuchowej;
– Rozwijanie umiejętności wokalnych;
– Rozwijanie sprawności manualnej;
– Rozwijanie mowy i myślenia.
2. Świąteczne zwyczaje
– Zapoznanie ze zwyczajami i tradycjami panującymi w kraju w okresie Świąt Bożego Narodzenia;
– Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich;
– Poznanie tradycyjnych potraw świątecznych;
– Zapoznanie z krótką historią Bożego Narodzenia;
– Zachęcanie do włączania się w przygotowania do Świąt;
– Rozbudzenie zainteresowania kulturą innych państw;
– Rozwijanie mowy;
– Ćwiczenie koncentracji uwagi;
– Stwarzanie okazji do swobodnej ekspresji słownej i ruchowej;
– Dostrzeganie potrzeb innych;
– Kształtowanie prawidłowej postawy ciała;
– Doskonalenie poczucia rytmu;
– Rozwijanie umiejętności współdziałania w parze;
– Stymulowanie zmysłów; wzroku, słuchu, węchu;
– Ustalanie co w jakiej kolejności trzeba zrobić, żeby osiągnąć cel;
– Kształtowanie umiejętności przeliczania;
– Ustalanie równoliczności zbiorów;
– Rozwijanie sprawności manualnej;
– Tworzenie ozdób Bożonarodzeniowych;
– Wdrażanie do utrzymywania porządku podczas wykonywania prac plastycznych;
Założenia Dydaktyczno-Wychowawcze
Styczeń

1. Dzień za dniem
– Dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dni i nocy;
– Rozwijanie mowy;
– Ćwiczenie koncentracji uwagi;
– Stwarzanie okazji do swobodnej ekspresji słownej i ruchowej;
– Dostrzeganie potrzeb innych;
– Kształtowanie prawidłowej postawy ciała;
– Doskonalenie poczucia rytmu;
– Rozwijanie umiejętności współdziałania w parze;
– Stymulowanie zmysłów; wzroku, słuchu, węchu;
– Ustalanie co w jakiej kolejności trzeba zrobić, żeby osiągnąć cel;
– Kształtowanie umiejętności przeliczania;
– Ustalanie równoliczności zbiorów.
2. Dzień babci i dziadka
– Rozwijanie mowy
– Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi w oparciu o wysłuchany utwór;
– Rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego;
– Wzmacnianie więzi rodzinnych i budzenie empatii;
– Doskonalenie spostrzegawczości;
– Rozwijanie sprawności manualnej;
– Nauka prawidłowego wycinania;
– Kształtowanie umiejętności liczenia;
– Różnicowanie i nazywane obiektów;
– Łączenie w pary pasujących do siebie elementów;
– Klasyfikowanie obiektów ze względu na jedną cechę;
– Rozwijanie poczucia rytmu i słuchu muzycznego;
– Kształtowanie wyobraźni i inwencji ruchowej
– Nauka wierszy i piosenek
– Doskonalenie umiejętności dzielenia słów na sylaby
– Rozwijanie sprawności ruchowej i fizycznej

Założenia Dydaktyczno-Wychowawcze
Luty

1. Karnawał
– Rozwijanie więzi społecznych;
– Zabawy wzmacniające poczucie pewności siebie;
– Rozwijanie wyobraźni twórczej
– Kształtowanie wiedzy na temat karnawału
– Poznanie tradycji karnawałowych
– Rozwijanie sprawności manualnej
2. Zimowe zabawy
– Wzbogacanie wiedzy na temat charakterystycznych cech zimy;
– Poznawanie zasad i miejsca bezpiecznych zabaw zimowych;
– Rozwijanie umiejętności sensownego łączenia 2 obrazków w pary;
– Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby;
– wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych;
– Ćwiczenie koncentracji uwagi;
– Rozwijanie umiejętności odróżniania sformułowania prawdziwego od fałszywego;
– Rozwijanie umiejętności współdziałania w zabawach;
– Rozwijanie syntezy i analizy słuchowej;
– Rozwijanie umiejętności wokalnych;
– Rozwijanie sprawności manualnej;
– Rozwijanie mowy;
– Rozwijanie twórczego myślenia.
– Kształtowanie poczucia rytmu i słuchu muzycznego

Założenia Dydaktyczno-Wychowawcze
Marzec 

 1. Zwierzęta dżungli i sawanny
  – wyjaśnienie roli ogrodów zoologicznych;- porównywanie wielkości zwierząt;

  – poznanie zwierząt mieszkających w dżungli i na sawannie;

  – Rozbudzanie zainteresowań dzieci;

  – Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;

  – Ćwiczenie koncentracji uwagi;

  – Rozwijanie syntezy i analizy słuchowej;

  – Rozwijanie umiejętności wokalnych;

  – Ćwiczenie pamięci;

  – Ćwiczenie sprawności fizycznej;

  – Rozwijanie spostrzegawczości oraz myślenia przyczynowo – skutkowego;

  – Rozwijanie sprawności manualnej;

  – Rozwijanie mowy;

  – Rozwijanie twórczego myślenia.

   

24
Kontrast